ผู้แทน EU ติดตามการแก้ปัญหาทำประมงผิดกฎหมาย

14 July 2017


 

MR.Stafaan Depypere หัวหน้าคณะจากแทนกลุ่มสหภาพยุโรป (อียู) ที่ได้มาติดตามการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายของไทย ได้ลงพื้นที่พร้อมคณะลงตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก (pi-po) จังหวัดสมุทรสาครพร้อม ประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์ฯพร้อมตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการดำเนินการ ในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายของศูนย์ฯ ณ.ห้องประชุมประมงจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี น.ต.สักรินทร์ฯ ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ฯพร้อมด้วยเจ้า หน้าที่ได้ให้การต้อ รับ และมีผู้แทนจากหน่วยงานเข้า ร่วมประชุมประกอบด้วย ดร.วีรชัย พลาศรัย อัครราชทูตคณะผู้แทนถาวร ไทยประจำสหประชาชาติและพลเรือตรีเชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคง กรมยุทธการทหารเรือ ในฐานะรองหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พร้อมคณะ นอกจากนี้ยังมีกรมเจ้าท่า กรมประมง กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการ ได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ในการตรวจเรือชื่อ กิ่งกาญจนา 1 ที่ได้มีการแจ้งเข้าและออกไปทำการประมง รวมทั้งที่ไปตรวจเยี่ยมที่องค์การสะพานปลาสมุทรสาคร เมื่อเร็วนี้


อียู ประมง สมุทรสาคร