'ไทยพาณิชย์' คว้ารางวัล 'ธนาคารแห่งปี 2560' ตอกย้ำความเป็นเลิศ

13 July 2017


ธนาคารไทยพาณิชย์ คว้ารางวัลธนาคารแห่งปี 2560 ตอกย้ำความเป็นเลิศในด้านประสิทธิภาพการดำเนินงาน พร้อมเดินหน้าสู่วิสัยทัศน์ The Most Admired Bank

ธนาคารไทยพาณิชย์ ตอกย้ำวิสัยทัศน์ธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด (The Most Admired Bank) คว้ารางวัลธนาคารแห่งปี 2560 (Bank of the Year 2017) สร้างสถิติสูงสุดโดยเป็นธนาคารที่ได้รับเลือกธนาคารแห่งปี 14 ครั้ง จากการจัดอันดับ 33 ครั้งของวารสารการเงินธนาคาร


รางวัลธนาคารแห่งปี 2560 (Bank of the Year 2017)


ทั้งนี้ วารสารการเงินการธนาคารได้จัดอันดับธนาคารแห่งปี เพื่อยกย่องธนาคารที่มีผลประกอบการยอดเยี่ยมและสร้างความโดดเด่นทางธุรกิจ โดยในปี 2560 ธนาคารไทยพาณิชย์สามารถครองแชมป์ธนาคารแห่งปีเป็นครั้งที่ 14 ถือเป็นสถิติสูงสุดนับตั้งแต่มีการจัดอันดับธนาคารแห่งปี สะท้อนถึงความสามารถในการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าทุกกลุ่ม โดยมี รองนายกรัฐมนตรี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ให้เกียรติมอบรางวัลในงาน Money & Banking Awards 2017 ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี เมื่อเร็ว ๆ นี้


รางวัลบูธสวยงามยอดเยี่ยม งานมหกรรมการเงิน ครัง0 ที่ 17


ปัจจัยในการจัดอันดับธนาคารแห่งปี 2560 นั้น มาจากเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งพิจารณาถึงอัตราส่วนทางการเงินทั้งหมด 12 ด้าน เพื่อวัดประสิทธิภาพในด้านผลการดำเนินงาน คุณภาพของงบดุลที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ความสามารถในการแข่งขัน ควบคู่ไปกับเสถียรภาพและความมั่นคงของธนาคาร โดยธนาคารไทยพาณิชย์ สามารถสร้างผลประกอบการในปี 2559 ได้อย่างโดดเด่น มีกำไรสุทธิ 47,612.23 ล้านบาท เป็นอันดับ 1 ของระบบธนาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็นผลมาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและรายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) สูงเป็นอันดับ 1 ที่ 29.02% อัตราผลตอบแทนจากส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) สูงเป็นอันดับ 1 ที่ 14.84%


รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2560


นายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “ที่ผ่านมาเรามุ่งสร้างการเติบโตให้กับธนาคารโดยมีผลประกอบการที่สูงมาอย่างต่อเนื่อง แต่จากการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี รวมถึงพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ธนาคารกำลังมุ่งสร้างรากฐานที่แข็งแรงเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนในอนาคต จึงได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ใหม่ที่มุ่งสู่การเป็น

“ธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด” (The Most Admired Bank) โดยปี 2560 ธนาคารมุ่งมั่นเดินหน้าภารกิจ SCB Transformation เพื่อปรับโครงสร้างพื้นฐานของธนาคารให้มีความแข็งแกร่งและยืดหยุ่น พร้อมที่จะรองรับกับธุรกิจธนาคารในยุคดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว โดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือ ลูกค้าทุกกลุ่มเลือกใช้บริการของธนาคารไทยพาณิชย์เป็นอันดับหนึ่ง ภายใต้แผนการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการพัฒนา 4 โครงสร้างพื้นฐานหลักขององค์กร ได้แก่


รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2560


1) การสร้างรากฐานใหม่ของเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการสร้างความสามารถของธนาคารให้ตอบสนองต่อสภาวะการแข่งขันในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา

2) การเปลี่ยนและสร้างทักษะขีดความสามารถใหม่ให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถปรับตัวไปพร้อมกับยุคดิจิทัล โดยธนาคารได้ลงทุนตั้ง SCB Academyขึ้น เพื่อฝึกให้คนมีทักษะใหม่ ๆ ในการทำงานและการให้คำปรึกษาลูกค้าโดยผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบเทคโนโลยี

3) การปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน โดยการออกแบบกระบวนการทำงานต่าง ๆ ของธนาคารที่คำนึงถึงประสบการณ์ของลูกค้าเป็นหลัก รวมถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

4) การสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ โดยยึดลูกค้าเป็นตัวตั้งเพื่อมอบคุณค่าสูงสุดให้กับลูกค้า ภายใต้วัฒนธรรมขององค์กรที่มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนและตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว กล้าคิด กล้าทำ พร้อมที่จะลองผิดลองถูกเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้ารางวัลธนาคารแห่งปี 2560 ที่ได้รับในครั้งนี้ ถือเป็นความภาคภูมิใจของธนาคารไทยพาณิชย์อีกครั้งหนึ่ง เพราะรางวัลนี้ถือเป็นรางวัลที่เทียบเท่ามาตรฐานสากลและได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีในแวดวงธนาคาร การที่ไทยพาณิชย์ได้รับรางวัลธนาคารแห่งปีจากการจัดอันดับของวารสารการเงินธนาคารรวม 14 ปีนั้น จึงนับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เราจะต้องรักษาคุณภาพที่ดีอย่างต่อเนื่องต่อไป ความสำเร็จในครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากทีมผู้บริหารแต่ฝ่ายเดียว หากแต่เกิดขึ้นจากพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ทั้งหมดที่มีส่วนร่วมช่วยกัน รวมถึงความเชื่อถือและไว้วางใจที่ลูกค้าทุกกลุ่มมอบให้กับธนาคารอีกด้วย”นอกจากนี้ธนาคาร ยังได้รับรางวัลในด้านอื่น ๆ อีก 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2560 (Best Mutual Fund of the Year 2017) ประเภทกองทุนตราสารทุนทั่วไป (Equity General) ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ และประเภทกองทุนรวมต่างประเทศ (FIF) ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ โดยมีคุณสมิทธ์ พนมยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ เข้ารับรางวัล นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลบูธสวยงามยอดเยี่ยม งานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 17 อีกด้วย โดยมีคุณสุธีรพันธุ์ สักรวัตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดการตลาด เข้ารับรางวัล

ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้รับรางวัลธนาคารแห่งปี (Bank of the Year) รวม 14 ครั้ง ในปี พ.ศ.
2528 , 2532 , 2533 , 2534 , 2535 , 2539 , 2540 , 2543 , 2549 , 2552 , 2555 , 2556 , 2558 และ 2560
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ประชาสัมพันธ์ ธนาคารไทยพาณิชย์
วัฒนี สมจิตต์ , กุณฑลี โพธิ์แก้ว โทร.025444501-3


SCB รางวัล คว้ารางวัล ไทยพาณิชย์ ธนาคารแห่งปี ธนาคารแห่งปี 2560