สศอ.จับมือ 2 การไฟฟ้าพัฒนาเอ็มพีไอ

13 July 2017


สศอ. จับมือ 2 การไฟฟ้า พัฒนาเครื่องชี้ดัชนีอุตสาหกรรม พร้อมผลักดันการเชื่อมโยงข้อมูลด้วยระบบ Big Data เชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ผศอ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(เอ็มโอยู) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง(กฟน.) ว่าด้วยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลการใช้ไฟฟ้า เพื่อพัฒนาโครงการนำร่องจัดทำดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหรือเอ็มพีไอ เพื่อขยายความครอบคลุมให้มากกว่าภาคผลิต

การดำเนินงานครั้งนี้จะช่วยให้สศอ.มีความเชื่อมโยงข้อมูลเป็นรายเดือนกับหน่วยงานการข้อมูลดังกล่าว และจะเป็นข้อมูลสำคัญในการจัดทำดัชนีอุตสาหกรรมให้มีความครอบคลุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น รวมถึงการคาดการณ์แนวโน้มที่สำคัญในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทางสศอ.มีแผนงานและเป้าหมายในการพัฒนาดัชนีอุตสาหกรรมให้ขยายความครอบคลุมไปสู่หมวดต่าง ๆ นอกเหนือจากภาคการผลิต (หมวด C) ตามมาตรฐานการจัดหมวดหมู่ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามคำแนะนำขององค์การสหประชาชาติ (United Nation: UN) ให้ความครอบคลุมในหมวดอื่น โดยจะริเริ่มที่หมวดไฟฟ้า ก๊าช ไอน้ำ (หมวด D) ซึ่งได้มีความเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม และมีความพร้อมด้านข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการจัดทำดัชนีอุตสาหกรรม

“ข้อมูลด้านความต้องการใช้ไฟฟ้าเป็นข้อมูลที่จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ประกอบการจัดทำตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพในการใช้ไฟฟ้า ซึ่งเป็นพลังงานหลักของแต่ละสาขาอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ข้อมูลในการประกอบการคาดการณ์แนวโน้มสำคัญในภาคอุตสาหกรรม พร้อมไปกับการคาดการณ์การใช้ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมได้อีกด้วย นับว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ในการใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงของข้อมูลนอกเหนือจากวิธีการสำรวจแบบเดิม”

นายศิริรุจ กล่าวอีกว่า การดำเนินการในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นไปสู่ก้าวสำคัญในการปฏิวัติการจัดทำข้อมูล Manufacturing Production Index (MPI) ไปสู่ Industrial Production Index โดยสามารถดำเนินการพยากรณ์ข้อมูลภาคการผลิตและอุตสาหกรรม หรือแม้กระทั่งภาคบริการที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกันได้อย่างแม่นยำมากขึ้น นอกเหนือจากการพิจารณาเฉพาะหน่วยย่อยทางสถิติในรูปแบบเดิม คือการสำรวจข้อมูลจากโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ประเทศสำคัญ อาทิ สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น เป็นต้น ได้มีการจัดทำข้อมูลการใช้ไฟฟ้า และหมวดอื่น ๆ ควบคู่ในการเป็นเครื่องมือชี้ทางเศรษฐกิจที่สามารถพยากรณ์ข้อมูลภาคการผลิตในรายสาขาอุตสาหกรรมในภาพทัศน์ (Scenario) หรือทางเลือกนโยบายต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย


นอกจากนี้ การเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลจากหลายหน่วยงานในภาครัฐจะเป็นการยกระดับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่แล้วเพื่อตอบสนองความต้องการผู้รับบริการ อาทิ ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและประชาชนทั่วไป อย่างตรงความต้องการมากขึ้น สร้างความสามารถในการแข่งขันจากระดับองค์กรองค์กรขยายไปสู่ความเชื่อมโยงระหว่างองค์กร ด้วยกระบวนการดังกล่าวจะก่อให้เกิดกลไกในการขับเคลื่อนข้อมูล (Data Driven Enterprise) ซึ่ง สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมมีความพยายามที่จะผลักดันโดยใช้กลยุทธ์ เครื่องมือ เทคโนโลยี ที่จะช่วยขับเคลื่อน อาทิ Big Data ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการวิเคราะห์ข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในฐานะภาครัฐที่ต้องวิเคราะห์ถึงความต้องการเพื่อนำเสนอคุณค่าใหม่ ๆ ให้กับผู้รับบริการ กล่าวได้ว่าการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นการนำไปสู่องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่า (Value Driven Enterprise) ซึ่งนับเป็นการสอดคล้องนโยบายภาครัฐที่ต้องการปรับโฉมให้เดินหน้าไปสู่อุตสาหกรรม 4.0


ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม สศอ. การไฟฟ้า