มติสนช.เห็นชอบร่างก.ม.กกต.

13 July 2017


สนช. ลงมติเห็นชอบร่างพ.ร.ป.กกต. ด้วยคะแนน 194 ต่อ 0 ชี้ 6 ประเด็นข้อโต้แย้ง ไม่ขัดเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (13 กรกฎาคม) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งมีนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธาน สนช. ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ...(พ.ร.ป.กกต.) ที่ประกอบด้วย คณะกรรมการ 3 ฝ่าย คือ  ตัวแทนจาก สนช. กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) และประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ประธานกรรมาธิการวิสามัญ ฯ ได้กล่าวว่า กรรมาธิการฯได้พิจารณาข้อโต้แย้ง 6 ประเด็น ประกอบด้วย

1.มาตรา 11 วรรค 3 เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการสรรหา กกต.

2.มาตรา 12 วรรค 1 เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ กกต. ที่ระบุว่า ไม่มีพฤติการณ์ยอมตนอยู่ในอาณัติของพรรคการเมืองใดๆ

3.มาตรา 26 อำนาจหน้าที่ของ กกต. แต่ละคนในการสั่งระงับการเลือกตั้งที่เห็นว่าไม่สุจริตและเที่ยงธรรมในบางหน่วยหรือทุกหน่วยเลือกตั้ง

4.มาตรา 27 ที่กำหนดเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของ กกต. ให้ควบคุมดูแลการจัดการเลือกตั้งสมาชิสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเลือกตั้ง

5.มาตรา 42 วรรค1 ที่บัญญัติให้ กกต.มอบอำนาจให้เลขาธิการ กกต. หรือพนักงานของสำนักงานมีอำนาจสืบสวนสอบสวนและไต่สวนได้

และ 6.มาตรา 70 วรรค 1 ที่บัญญัติให้ กกต. ชุดปัจจุบันพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ เขียนเกินกว่าที่รัฐธรรมนูญกำหนดหรือไม่ เสร็จแล้ว โดยที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากในแต่ละประเด็นว่า ไม่ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญทุกประการ จึงไม่มีการแก้ไขร่างที่ สนช.ให้ความเห็นชอบแล้วแต่อย่างใด

โดยที่ประชุม สนช.ลงมติให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.กกต.ด้วยคะแนน 194 ต่อ 0 งดออกเสียง 7 ซึ่งได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 126 เสียง เกิน 2 ใน 3 ของสมาชิกที่มีอยู่ หลังจากนี้จะส่งให้นายกรัฐมนตรี นำขึ้นทูลเกล้าฯประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ถือเป็นร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ สนช. ให้ความเห็นชอบและเสร็จสิ้นกระบวนการตามรัฐธรรมนูญ 2560

 

 


สนช. ร่างพรป.กกต.