กสจ.แต่งตั้งกสิกรไทย เป็นผู้รับฝากทรัพย์สินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

13 July 2017


 

นายพจนารถ แสงพฤกษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย และนายพัลลภ ศักดิ์โสภณกุล ประธานกรรมการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.) ร่วมลงนามแต่งตั้งธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของ กสจ. ต่ออีกวาระหนึ่ง สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของบริการ และความเชี่ยวชาญในบริการรับฝากหลักทรัพย์ของกสิกรไทย ณ สำนักงาน กสจ. อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้น 23 เมื่อเร็ว ๆ นี้


กสจ.แต่งตั้งกสิกรไทยรับฝากทรัพย์ฯ