จับตา สนช.พิจารณาให้ความเห็นชอบ พรป.กกต.

13 July 2017


จับตาสนช.ชี้ขาด ปมขัดแย้งพรป.กกต.

จับตาที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันนี้ เตรียมให้การเห็นชอบและไม่เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย กกต. ซึ่งถือเป็นการชี้ชะตารอบสุดท้ายว่าจะประกาศใช้เป็นกฎหมายหรือต้องตกไปเพื่อยกร่างใหม่

– 13 ก.ค. 60 – สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จะพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (พ.ร.ป.กกต.) หลังจากคณะกรรมาธิการร่วม 3ฝ่าย(กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.)5คน ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 1 คน และ สนช. 5 คน มีมติยืนยันว่า ร่าง พรป.กกต.ไม่ขัดหรือแย้งต่อเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ ตามที่ กกต.มีข้อโต้แย้ง 6 ประเด็น

โดยจะนำร่าง พรป.ดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุม สนช. เพื่อพิจารณาว่า จะให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ หากไม่เห็นชอบต้องใช้เสียง 2 ใน 3ของสมาชิก สนช.ทั้งหมด ซึ่งขั้นตอนการพิจารณานั้น จะให้ประธาน กมธ.ร่วม 3ฝ่าย สรุปรายงานการพิจารณา ซึ่ง กมธ. ร่วมไม่มีการแก้ไข โดยยืนยันตามร่างเดิมที่ สนช.เคยให้ความเห็นชอบก่อนหน้านี้ พร้อมเปิดโอกาสให้ประธาน กกต.ที่สงวนความเห็นได้ชี้แจงข้อโต้แย้ง 6ประเด็นให้ที่ประชุม สนช.รับทราบ ก่อนที่จะลงมติ

ทั้งนี้ เมื่อที่ประชุม สนช. ได้ฟังการชี้แจงของทั้ง 2 ฝ่าย ก็จะลงมติทั้งร่างว่า จะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างของคณะกรรมาธิการร่วม หากเห็นชอบต้องได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ หรือ 126เสียงขึ้นไป แต่หากคะแนนเสียงไม่เห็นชอบเกิน 2 ใน 3ของสมาชิกที่มีอยู่ หรือ 167 คนขึ้นไป ก็จะมีผลให้ร่างนั้นตกไปและกรธ.ก็ยกร่างเสนอเข้ามาใหม่ โดยเบื้องต้นมีรายงานว่า สนช.ส่วนใหญ่มีแนวโน้มจะลงมติเห็นชอบตามความเห็นของ กมธ.ร่วม 3 ฝ่าย คือ ร่าง พรป.กกต. ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

 


สนช. พ.ร.ป.กกต.