ททท.ระดมสมองแผนตลาดปี 61  โกยรายได้ทะลุ 3.1 ล้านล้านบาท

11 July 2017


ททท.ประชุมแผนตลาดการท่องเที่ยว ปี 2561 ระดมสมองดันรายได้  โต10 % โกยรายได้ทะลุ 3.1 ล้านล้านบาท

ในการประชุมบูรณาการแผนปฏิบัติการ ททท. ประจำปี 2561 ( Tourism Authority of Thailand Action Plan 2018 : TATAP 2018) เพื่อวางแนวทางในการกำหนดทิศทางการทำงานในปี 2561  โดยมีคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. ในทุกภูมิภาคทั่วโลกเข้าร่วมประชุมจัดทำแผน ตั้งแต่วันที่ 11 - 14 กรกฎาคม 2560 ที่จังหวัดราชบุรี

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า การประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการของ ททท. ในปี2561 ททท.วางเป้าหมายการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวในปีหน้าเพิ่มขึ้น 10% โดยมีรายได้3.1ล้านล้านบาท เป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 2.1 ล้านล้านบาท และรายได้จากการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ 1 ล้านล้านบาท เพิ่มจากปี2560 ที่ตั้งเป้ารายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ที่ 2.76 ล้านล้านบาท โดยเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1.8 ล้านล้านบาท และรายได้จากการเดินทางเที่ยวในประเทศ 9.5 แสนล้าน

ขณะที่ในแง่ของการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวในปีหน้า มีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวต่างชาติ5% จากปี2560 ที่คาดว่าอยู่ที่ราว 34-35 ล้านคน และจำนวนการเดินทางเที่ยวในประเทศอยู่ที่ 162 ล้านคนครั้ง  โดยททท.จะเน้นการขยายโครงสร้างรายได้ตลาดในประเทศ ให้เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า33% เพื่อกระจายความเสี่ยงการพึ่งพึงตลาดต่างประเทศที่หากมากเกินไป หรือพึ่งพิงตลาดใดตลาดหนึ่งมากเกินไป

การตั้งเป้าหมายการท่องเที่ยวในปีหน้าเพิ่มขึ้น 10% เป้าหมายที่ท้าทาย ท่ามกลางการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวในปีนี้ที่เติบโตแบบชลอตัว จากจำนวนนักท่องเที่ยวในช่วงตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 9กรกฏาคมปีนี้ ที่มีการเติบโตที่เพิ่มขึ้นราว 4.3% จากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวไทยแล้ว18.2 ล้านคน และจากข้อมูลของกรมการท่องเที่ยว ยังพบว่ายังมีตลาดที่ติดลบอยู่บ้าง เช่น ตลาดจีน อิตาลี และอังกฤษ ขณะเดียวกันการขับเคลื่อนเรื่องการท่องเที่ยว ก็เป็นความหวังที่รัฐบาลต้องการเห็นการเติบโต

ดังนั้นการทำงานในปีหน้า ททท.จะทำเหมือนเดิมไม่ได้ ต้องคิดให้ใหญ่ แต่ต้องเลือกทำงานโดยยึดตามยุทธศาสตร์เป็นที่ตั้ง ที่ต้องยึดใน 3 แผนที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่เราต้องเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12 ซึ่งเราอยู่ในยุทธศาสตร์ที่3 เศรษฐกิจเข้มแข็งและแข่งขันได้ ที่จะขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ที่วางเป้าหมายการขับเคลื่อนรายได้การท่องเที่ยวในอีก 5 ปีนี้หรือในปี 2564 ไว้ที่ไม่ต่ำกว่า4 ล้านล้านบาทรวมถึงการยกระดับดัชนีศักยภาพการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทย ที่ต้องไม่ให้ต่ำกว่าอันดับที่25 จากในปี 2560 อยู่ในอันดับที่ 34 และการปรับปรุงแผนวิสาหกิจททท.ให้สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

ประกอบเราต้องทำภายใต้งบประมาณที่จำกัด ซึ่งกรอบงบประมาณในปีหน้า เบื้องต้นททท.ได้รับอยู่ที่7,085 ล้านบาท ลดลง2.37% ผมให้นโยบายไว้ว่าททท.ต้อง break through (ทะลุมิติใหม่) ใน 3 เรื่อง คือ 1.การเข้าถึงกลุ่มตลาดศักยภาพในทุกตลาดโดยการเซ็กเม้นท์เทชั่น 2.การเจาะตลาดเฟิร์สวิสิท และ3.การทำงานแบบบูรณาการของทุกฝ่ายในททท.   โดยการประชุมครั้งนี้ ททท. มุ่งเน้นการวางแผนการทำงานเชิงบูรณาการอย่างจริงจัง เพื่อลดความซ้ำซ้อนของการใช้ทรัพยากรทุกส่วน ทั้งคน งบประมาณ เวลา นำไปสู่การทำงานที่รวดเร็วและยังประโยชน์ร่วมกัน

อีกทั้งได้มุ่งสู่การทำงานการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรมตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล คือ การเห็นคุณค่าของคน ชุมชน และวิถีถิ่น ให้ความเคารพและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน   การสร้างความแข็งแกร่งจากภายใน ซึ่งจะสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และการปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกโดยองค์รวม รวมทั้งก้าวให้ทันเทคโนโลยีที่เข้ามาเป็นปัจจัยหนึ่งในการดำเนินชีวิต  โดยทั้งหมดอยู่บนพื้นฐานของความพอดีพอเพียง ทำความเข้าใจและลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวที่ส่งผลเป็นประโยชน์แก่สังคมและเศรษฐกิจอย่างแท้จริง

รวมทั้งในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการเพิ่มเนื้อหาเพื่อเปิดมุมมองด้านการท่องเที่ยวให้กับผู้เข้าประชุมทุกคน ได้แก่ การบรรยาย ในหัวข้อ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ Thailand 4.0” โดย ดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  หัวข้อ “แนวคิดของผู้ประกอบการท่องเที่ยวในยุค 4.0 ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดย นายพนาสิน  ธนบดีสกุล บริษัท ธนบดีเดคอร์เซรามิค จำกัด  หัวข้อ “แนวทางขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่เศรษฐกิจยุคดิจิตอล” โดย ดร.ธีรศานต์  สหัสสพาศน์ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ หัวข้อ “แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองดาวรุ่ง (จังหวัดราชบุรี)” โดย นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

 


ททท. แผนตลาด