“องอาจ” แนะปฏิรูปตำรวจ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

9 July 2017


“องอาจ” แนะ ปฏิรูปตำรวจ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ยุติธรรม เท่าเทียม ไม่เรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบ

9 ก.ค.2560 - นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการปฏิรูปตำรวจของรัฐบาลว่า การที่รัฐบาลเร่งดำเนินการเรื่องการปฏิรูปตำรวจขณะนี้ นอกจากเป็นไปตามบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแล้ว ยังมีเสียงเรียกร้องจากผู้คนจำนวนมากในสังคมให้มีการปฏิรูปตำรวจ เพราะตำรวจเป็นข้าราชการที่ทำงานใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดหน่วยงานหนึ่งของไทย ประชาชนจึงสัมผัสได้ถึงการทำงานในแง่ลบหลากหลายรูปแบบ ถึงแม้ตำรวจจะพยายามทำงานทำงานในเชิงบวก แต่ก็ยังไม่สามารถลบภาพลบออกไปจากความรู้สึกของคนไทยได้ ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วตำรวจที่ทำงานก่อให้เกิดภาพลบอาจเป็นเพียงส่วนน้อย ขณะที่ตำรวจส่วนใหญ่ตั้งใจทำงานให้เกิดผลดีก็ตาม

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ประชาชนรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมในการติดต่องานกับตำรวจ ทั้งการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบหลากหลายช่องทาง มีการเลือกปฏิบัติเวลาคนจนต้องติดต่องานกับตำรวจมักได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างจากคนรวยหรือคนมีหน้ามีตาในสังคม นอกจากนั้นยังพบความล่าช้าในการปฏิบัติหน้าที่จนก่อให้เกิดความไม่ยุติธรรม

จึงขอฝากคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจแก้ไขปัญหาของตำรวจเพื่อทำงานให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยคำนึงถึงการแก้ไขให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมดังนี้

1. ละเว้นการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบทุกรูปแบบ

2. อำนวยความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ

3. ดำเนินการให้คดีความต่างๆ เป็นไปอย่างรอบคอบ รวดเร็ว และเป็นธรรม

การดำเนินการเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ควรยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ทำงานอยู่บนพื้นฐานของการเป็นตำรวจของประชาชนเพื่อประชาชน มากกว่าทำงานเพื่อให้เจ้านายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติพึงพอใจแต่เพียงอย่างเดียว

นายองอาจ กล่าวต่อไปว่า การปฏิรูปตำรวจครั้งนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมือง จึงขอเป็นกำลังใจให้ทำงานแก้ไขปัญหาของตำรวจให้ได้ผลอย่างจริงจังเพื่อประโยชน์ของประชาชนจริงๆ ก็จะเกิดอานิสงส์แก่ประชาชนคนธรรมดาๆ ที่จะได้รับความยุติธรรในการใช้ชีวิตในสังคมที่เป็นธรรมอย่างมีความสุขในที่สุด///


องอาจ คล้ามไพบูลย์ ปฏิรูปตำรวจ