ซีพี ออลล์ เดินหน้าโครงการ ธรรมสู่เยาวชน สัญจรปี 2560

7 July 2017


ซีพี ออลล์  เดินหน้าโครงการ  เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร “ธรรมสู่เยาวชน”  ปี 2560 พร้อมจัดบรรยายธรรม  มุ่งเน้นให้เยาวชนได้เรียนรู้หลักธรรมคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา    ล่าสุดได้ยกโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร “ธรรมสู่เยาวชน” ไปยังโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  สอนเยาวชนในยุคดิจิทัลได้เข้าใจตนเองและการปฎิบัติตนต่อสถาบันครอบครัวมากขึ้นนายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น  เปิดเผยว่า  ได้นำโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร“ธรรมสู่เยาวชน”ไปยังโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ภายใต้หัวข้อ “สถาบันครอบครัวกับเยาวชนในยุคดิจิทัล” โดยนิมนต์ พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (วีรพล) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา มาบรรยายธรรมให้แก่เด็กเรียนกว่า 500 คน เพื่อมุ่งเน้นให้เยาวชนในยุคดิจิทัลเข้าใจตนเอง และการปฎิบัติตนต่อสถาบันครอบครัวมากขึ้น ตลอดจนนำหลักธรรมะที่ได้รับไปปรับใช้กับชีวิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด


“เยาวชนในยุคดิจิทัล เติบโตมาท่ามกลางความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เยาวชนจะต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดีซึ่งการสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนเติบโตอย่างเข้มแข็งในสังคม ตลอดจนประสบความสำเร็จในอนาคต สามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่ครอบครัวและตัวเยาวชนเอง โดยครอบครัวจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปลูกฝังเรื่องคุณธรรม - จริยธรรม ให้ตั้งแต่ในวัยเยาว์ ตลอดจนตัวเยาวชนเองหากนำธรรมะมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตก็ช่วยทำให้มีจิตใจพื้นฐานที่โอบอ้อมอารี  มีเมตตากรุณา และมีคุณธรรม ย่อมส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีพื้นฐานที่เป็นคนดี เนื่องจากประเทศชาติจะมีแต่คนเก่งอย่างเดียวไม่ได้ ต้องเป็นคนดีมีคุณธรรมควบคู่กันไปประเทศชาติถึงจะมีความเจริญ”


โดยบริษัทมองเห็นความสำคัญและตระหนักถึงในเรื่องดังกล่าว ตลอดจนเชื่อว่าการที่จะสร้างคนดี คนเก่ง ให้ประสบความสำเร็จได้ต้องส่งเสริมด้านจริยธรรมและคุณธรรมควบคู่กันไปด้วยถึงจะเหมาะสม ด้วยเหตุนี้จึงได้ก่อกำเนิดโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร“ธรรมสู่เยาวชน” กิจกรรมบรรยายธรรมะให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อเป็นการขยายโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้หลักธรรมคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนนำคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปปฏิบัติในการดำรงชีวิต ต่อครอบครัว รวมถึงการทำงานในอนาคต


ด้านพระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (วีรพล)กล่าวว่า การที่เยาวชนในยุคดิจิทัลจะมีคุณค่า รวมถึงประสบความสำเร็จได้ ต้องประกอบไปด้วย 3 คุณ ได้แก่ คุณวุฒิ คือต้องมีความรู้เฉพาะทาง ตามมาด้วย คุณภาพคือความสามารถที่มี เวลาจะทำอะไรก็ตาม ต้องทำอย่างตั้งใจและเต็มที่กับสิ่งที่ทำ สุดท้ายคือ คุณธรรม แม้จะเป็นคนที่มีคุณวุฒิ มีคุณภาพมากแค่ไหน แต่สุดท้ายไม่มีคุณธรรมในจิตใจควบคู่กันไปก็ไม่อาจทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จได้   ซึ่งสอดคล้องกับหนึ่งในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา คือโยนิโสมนสิการที่หมายถึงการคิดพิจารณาอย่างรอบคอบถี่ถ้วนโดยเยาวชนที่ถือเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ต้องรู้จักการดําเนินชีวิตอย่าง มีสติ ปัญญา รู้เท่าทัน และสามารถแยกแยะสิ่งถูกผิด ไม่ว่าจะเป็นต่อตนเอง ครอบครัว สังคม สภาพแวดล้อม รวมทั้งเทคโนโลยีต่างๆหากสามารถปฎิบัติได้ก็จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ชีวิตได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีงาม

ทั้งนี้ ซีพี ออลล์จัดกิจกรรม"ธรรมสู่เยาวชน"มาตั้งแต่ปี 2544 ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1.27 หมื่นคน


ซีพี ออลล์ ธรรมสู่เยาวชน สวนกุหลาบ ธานินทร์ บูรณมานิต