ซีพี ออลล์ดัน”ธรรมสู่เยาวชน”สัญจรสร้างภูมิคนยุคดิจิทัล

7 July 2017


ซีพี ออลล์ เดินหน้าโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร “ธรรมสู่เยาวชน” ปี 2560 จัดบรรยายธรรมภายใต้หัวข้อ “สถาบันครอบครัวกับเยาวชนในยุคดิจิทัล” มุ่งเน้นให้เยาวชนได้เรียนรู้หลักธรรมคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนนำคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปปฏิบัติในการดำรงชีวิต รวมถึงการทำงานในอนาคตนายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น กล่าวว่า เยาวชนในยุคดิจิทัล เติบโตมาท่ามกลางความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เยาวชนจะต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดีซึ่งการสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนเติบโตอย่างเข้มแข็งในสังคม ตลอดจนประสบความสำเร็จในอนาคต สามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่ครอบครัวและตัวเยาวชนเอง โดยครอบครัวจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปลูกฝังเรื่องคุณธรรม - จริยธรรม ให้ตั้งแต่ในวัยเยาว์ ตลอดจนตัวเยาวชนเองหากนำธรรมะมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตก็ช่วยทำให้มีจิตใจพื้นฐานที่โอบอ้อมอารี มีเมตตากรุณา และมีคุณธรรม ย่อมส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีพื้นฐานที่เป็นคนดี เนื่องจากประเทศชาติจะมีแต่คนเก่งอย่างเดียวไม่ได้ ต้องเป็นคนดีมีคุณธรรมควบคู่กันไปประเทศชาติถึงจะมีความเจริญ

ซึ่งผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น มองเห็นความสำคัญและตระหนักถึงเรื่องนี้ ตลอดจนเชื่อว่าการที่จะสร้างคนดี คนเก่ง ให้ประสบความสำเร็จได้ต้องส่งเสริมด้านจริยธรรมและคุณธรรมควบคู่กันไปด้วยถึงจะเหมาะสม ด้วยเหตุนี้จึงได้ก่อกำเนิดโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร“ธรรมสู่เยาวชน” กิจกรรมบรรยายธรรมะให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อเป็นการขยายโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้หลักธรรมคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนนำคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปปฏิบัติในการดำรงชีวิต ต่อครอบครัว รวมถึงการทำงานในอนาคตล่าสุดได้นำโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร“ธรรมสู่เยาวชน”ไปยังโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ภายใต้หัวข้อ “สถาบันครอบครัวกับเยาวชนในยุคดิจิทัล” โดยนิมนต์ พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (วีรพล) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา มาบรรยายธรรมให้แก่เด็กเรียนกว่า 500 คน เพื่อมุ่งเน้นให้เยาวชนในยุคดิจิทัลเข้าใจตนเอง และการปฎิบัติตนต่อสถาบันครอบครัวมากขึ้น ตลอดจนนำหลักธรรมะที่ได้รับไปปรับใช้กับชีวิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด นายธานินทร์ กล่าว

ด้านพระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (วีรพล) กล่าวว่า การที่เยาวชนในยุคดิจิทัลจะมีคุณค่า รวมถึงประสบความสำเร็จได้ ต้องประกอบไปด้วย 3 คุณ ได้แก่ คุณวุฒิ คือต้องมีความรู้เฉพาะทาง ตามมาด้วย คุณภาพคือความสามารถที่มี เวลาจะทำอะไรก็ตาม ต้องทำอย่างตั้งใจและเต็มที่กับสิ่งที่ทำ สุดท้ายคือ คุณธรรม แม้จะเป็นคนที่มีคุณวุฒิ มีคุณภาพมากแค่ไหน แต่สุดท้ายไม่มีคุณธรรมในจิตใจควบคู่กันไปก็ไม่อาจทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จได้ซึ่งสอดคล้องกับหนึ่งในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา คือโยนิโสมนสิการที่หมายถึงการคิดพิจารณาอย่างรอบคอบถี่ถ้วน โดยเยาวชนที่ถือเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ต้องรู้จักการดําเนินชีวิตอย่าง มีสติ ปัญญา รู้เท่าทัน และสามารถแยกแยะสิ่งถูกผิด ไม่ว่าจะเป็นต่อตนเอง ครอบครัว สังคม สภาพแวดล้อม รวมทั้งเทคโนโลยีต่างๆหากสามารถปฎิบัติได้ก็จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ชีวิตได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีงาม

ด้าน เด็กชาย นราวิชญ์ มโนมยางกูรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กล่าวว่า ได้ประโยชน์ในการสอนให้ใช้โลกโซเชียลแบบมีสติ คือการใช้โลกออนไลน์แบบพอประมาณ แบ่งเวลาให้กับกิจกรรมต่างๆ มากกว่าการที่เราสนใจแต่โซเชียลออนไลน์อย่างเดียว ไม่ว่าจะเป็นการทำการบ้าน รวมถึงทบทวนบทเรียน เพื่ออนาคตของตัวเอง ตลอดจนการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ อย่างเช่นเตะฟุตบอล เพื่อสุขภาพ และการช่วยคุณพ่อ คุณแม่ ด้วยการช่วยงานบ้านที่สามารถทำได้ อย่างเช่นการกรอกน้ำเข้าตู้เย็น การกวาดบ้าน ถูบ้าน หรือซักถุงเท้าเอง เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในการเลี้ยงดูมาด้วยความเหนื่อยยาก ก็จะทำให้ชีวิตมีแต่ความเจริญขณะที่ เด็กชายรัชชานนท์ เพ็ชรประกอบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้พระอาจารย์สอนว่า คนเราจะประสบความสำเร็จได้ ต้องมี 3 คุณประกอบรวมกัน คือมีคุณวุฒิ คุณภาพ และคุณธรรม รวมถึงการรู้จักกตัญญูต่อพ่อแม่ อย่าทำให้พ่อแม่หนักใจ อย่าทำให้พ่อแม่รู้สึกผิดหวัง และอย่าทำให้พ่อแม่เสียน้ำตา เพราะถ้าทำให้พ่อแม่เป็นแบบนั้นจะเป็นบาปและผลกรรมจะตามทัน ถ้าหากทำดีกับพ่อแม่ชีวิตก็จะดีเอง อีกทั้งต้องเคารพครูบาอาจารย์ ตลอดจนรู้จักคบเพื่อนที่ดี แล้วจะทำให้ชีวิตพบกับความสุขความเจริญ ซึ่งคำสอนดังกล่าวตนเองรู้สึกว่าเป็นประโยชน์เป็นอย่างมาก และคิดว่าคำสอนของพระอาจารย์จะนำไปยึดถือในการดำเนินชีวิต

ทั้งนี้ ซีพี ออลล์จัดกิจกรรม"ธรรมสู่เยาวชน" มาตั้งแต่ปี 2544 ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 12,700 คน สำหรับโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถติดต่อได้ที่ โครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร “ธรรมะสู่เยาวชน” ดูรายละเอียดได้ที่ www.cpall.co.th


เซเว่น อีเลฟเว่น ซีพี ธรรมสู่เยาวชน