มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ

13 November 2015


ม.เกษตรศาสตร์ จับมือเครือข่ายที่ปรึกษาฯ จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อผลิตที่ปรึกษาธุรกิจ สอดรับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถ SMEs ไทยสู่อาเซียน

ศ.ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์สานสัมพันธ์จับคู่ธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(มก.) เผยว่า ศูนย์ได้ร่วมมือกับสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดอบรมหลักสูตร วิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย หรือ Professional Business Consulting For Enterprise Development Thailand (PBC.) เพื่อพัฒนาที่ปรึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเสมือนหนึ่งเป็นพี่เลี้ยงให้แก่ผู้ประกอบการ ภายใต้จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพที่ปรึกษา ทั้งนี้เพื่อยกระดับเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยให้มีความพร้อมเข้าสู่ตลาดเศรษฐกิจในประชาคมอาเซียนและตลาดโลกต่อไป

"ศูนย์และสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาฯ มีความมุ่งมั่นเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาภาคเศรษฐกิจไทย จึงได้มีการพัฒนาหลักสูตร" วิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย "ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สอดรับกับนโยบายปี 2559 ของรัฐบาล โดยสามารถนำไปใช้งานได้จริงทั้งหมด 10 หมวดวิชา มีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ"

ทั้งนี้หลักสูตรจะมีการเชิญวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน อาทิ ดร.กฤษณะ บุหลัน, อ.ธเนศ ตั้งเจริญมั่นคง, อ.มาริษา ฟิลลิป, อ.สุรชาติ ประชาพิทักษ์, อ.ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ อ.วรพจน์ บุญบารมีไพศาล เป็นต้น โดยกลุ่มเป้าหมายที่เราคาดว่าจะสนใจเข้าเรียน คือกลุ่มอาจารย์สถาบันการศึกษา นักธุรกิจ นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือผู้ที่ผ่านการอบรมอื่นๆ รวมถึงผู้ที่ต้องการมีอาชีพเสริมหรือหลังเกษียณ

สำหรับผู้ที่สนใจอาชีพที่ปรึกษาธุรกิจสามารถสมัครเพื่อสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานและสอบจิตวิทยา ตั้งแต่วันนี้- 15 ธันวาคม เพื่อคัดเลือกคุณสมบัติในการเข้าอบรม โดยการเรียนการสอนจัดเป็น 4 รุ่น รุ่นละ 80 ท่าน ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจบหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และใบรับรองการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจวิชาชีพจากสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาฯ และการสอบขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาของกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงการคลังอย่างถูกต้อง

http://www.ku.ac.th/web2012/index.php?c=adms&m=mainpage1

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 35 ฉบับที่ 3,104 วันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558


การศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วัลลภ รัฐฉัตรานนท์