‘บิ๊กบี้’ สั่งตั้งศูนย์เฉพาะกิจอำนวยความสะดวกการบริหารจัดการต่างด้าว

6 July 2017


รมว.แรงงาน สั่งตั้งศูนย์เฉพาะกิจเพื่ออำนวยการบริหารจัดการเพื่ออำนวยความสะดวก การทำงานของคนต่างด้าว พร้อมสั่งการเร่งออกมาตรการ กฎหมายลำดับรองให้เร็วที่สุด กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโปร่งใส  ติดตามสถานการณ์วันต่อวัน

นายสุทธิ สุโกศลนายสุทธิ สุโกศล  ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้สั่งการในที่ประชุม super board ว่าให้กระทรวงแรงงานจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเพื่ออำนวยการอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว  ซึ่งจะประกอบด้วย ส่วนบัญชาการ ส่วนติดตามและรายงานผล ส่วนวิเคราะห์ข่าวสาร ส่วนรับเรื่องราว ร้องทุกข์ ส่วนประชาสัมพันธ์ และส่วนปฏิบัติการระดับจังหวัด

นายสุทธิ กล่าวต่อว่า พล.อ.ศิริชัย ยังได้สั่งการให้กระทรวงแรงงานกำหนดแนวทางเพื่อออกประกาศให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ตามคำสั่ง คสช.ที่ 33/2560 โดยให้ดำเนินการดังนี้ 1) เร่งออกมาตรการดำเนินการให้โดยเร็วที่สุด 2) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกระทรวงแรงงานทุกคนจะต้องปฏิบัติด้วยความโปร่งใสไร้ทุจริต 3) เร่งออกอนุบัญญัติ พ.ร.ก. การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 โดยให้มีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย และ4) ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดติดตามและรายงานสถานการณ์เป็นรายวัน ส่วนกรณีที่แรงงานต่างด้าวที่นายจ้างไม่ตรงตามบัตรหรือไม่มาขอใบอนุญาตทำงานทันภายในกำหนด ขอให้ไปติดต่อขอเปลี่ยนนายจ้างและขอใบอนุญาตทำงานได้ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 10 และสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว (สบต.) กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน สำหรับกลุ่มนายจ้างที่แรงงานต่างด้าวไม่มีเอกสาร ทั้งนี้ โปรดรอฟังแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ชัดเจนในลำดับต่อไป


คนต่างด้าว รมว.แรงงาน ศูนย์เฉพาะกิจ