พอเพียงอย่างพอใจ : ตลาดหุ้นเข้าพรรษา 

4 July 2017
พอเพียงอย่างพอใจ 

โดย.. ฉาย บุนนาค 

ตลาดหุ้นเข้าพรรษา 

"เข้าพรรษา" แปลว่า "พักฝน" หมายถึง  พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝน อย่างไรก็ตาม สมัยพุทธกาล โดยเหตุที่พระภิกษุมีหน้าที่จะต้องจาริกโปรดสัตว์ และเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนไปในที่ต่าง ๆ ไม่จำเป็นต้องมีที่อยู่ประจำ แม้ในฤดูฝนชาวบ้านจึงตำหนิว่าไปเหยียบข้าวกล้าและพืชอื่นๆ จนเสียหาย พระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจำพรรษาให้พระภิกษุอยู่ประจำที่ตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน คือเริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 จนไปถึงวันเพ็ญเดือน 11


วันเข้าพรรษานี้มีความสำคัญต่อพุทธศาสนิกชนและเป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนาด้วยเหตุผลดังนี้  
1.พระภิกษุจะหยุดจาริกไปยังสถานที่อื่นๆ แต่จะเข้าพักอยู่ประจำในวัดแห่งเดียวตามพุทธบัญญัติ
2.การที่พระภิกษุอยู่ประจำที่นานๆ ย่อมมีโอกาสได้สงเคราะห์กุลบุตรที่ประสงค์จะอุปสมบทเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยและสงเคราะห์พุทธบริษัททั่วไป
3.เป็นเทศกาลที่พระพุทธศาสนิกชนงดเว้นอบายมุขและความชั่วต่าง ๆ เช่น การดื่มสุรา สิ่งเสพติด และการเที่ยวเตร่เฮฮา
ในกรณีเราเหล่านักลงทุน ถ้าจะให้ดีเราควรลดการเก็งกำไรในหุ้นแบบการพนันต่างๆ เพื่อลดความโลภ


 ตามประวัติศาสตร์ พุทธศาสนิกชนชาวไทย ได้เริ่มบำเพ็ญกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษานี้ ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ดังข้อความในศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชว่า"พ่อขุนรามคำแหงเจ้าเมืองสุโขทัยนี้ทั้งชาวแม่ชาวเจ้า ทั้งท่วยปั่วท่วยนาง ลูกเจ้าลูกขันทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายฝูงท่วยมีศรัทธาในพุทธศาสน์ มักทรงศีล เมื่อพรรษาทุกคน"

ขอเล่ายาวหน่อย เพื่อผู้อ่านหลายท่านที่ใช้เวลาคลุกคลีและระเริงจน "หลง" ไปในตลาดแห่งผลประโยชน์นี้ได้ทบทวนเสียหน่อย...

เราไม่ควรละเลยความเป็นมาของวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีที่บรรพบุรุษเราพึงปฏิบัติ... และประวัติศาสตร์ไม่ใช่เรื่องล้าหลังครับ...

สำหรับตลาดหุ้น ช่วงเข้าพรรษา ตรงกับไตรมาส 3 ของทุกปี และถือเป็นช่วงเข้าโค้งสุดท้ายก่อนสิ้นปี ซึ่งตามสถิติถือเป็นช่วงที่ค่อนข้างเงียบเหงาและไม่คึกคักเท่าที่ควร...

อีกทั้งปี 2560 โวลุ่มการซื้อขายช่างเบาบาง ไม่มีปัจจัยใหม่ เงินทุนในระบบอยู่ผิดที่ผิดทาง เช่น เงินซื้อตราสารหนี้กลับไปฝากธนาคาร ส่งผลให้หุ้นนิ่งๆ ขึ้นยาก ลงยาก
สิ่งที่อยากแนะนำคือเอาเวลามาทบทวนและศึกษาชีวิตเราเสมือนเราต่อเรือให้พร้อม... เมื่อลม(โอกาส) มาถึงก็พัดเราไปได้ไกลกว่าผู้ที่เกียจคร้าน

ดังนั้นเมื่อเทศกาลเข้าพรรษามาถึง ผมอยากชวนเราเหล่าพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธามาร่วมกันรักษาศีล 5 ให้เคร่งครัดเพื่อประโยชน์สุขทั้งทางรูปธรรมและนามธรรมอันเป็นจุดมุ่งหมายของชีวิต

นักลงทุนที่ประสบผลสำเร็จที่สุด ต้องผ่านการฝึกฝนทั้งเรื่องทางกายและจิต...

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือ วิชาการอื่นๆ จำเป็นต้องควบคู่กับเรื่องของจิตใจแต่ละบุคคล ทางจิต หากเราฝึกสติให้มาก จนสามารถรู้เท่าทันใจเรา ไม่ให้หลง ไม่ให้โลภ ไม่ให้กลัวจนเกินเหตุ เราก็จะประสบความสำเร็จและมีความสุขในการลงทุนอย่างแน่นอน...

คอลัมน์ : พอเพียงอย่างพอใจ/หน้า 18  หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ /ฉบับ 3276 ระหว่างวันที่ 6-8 ก.ค.2560