“บิ๊กตู่”ยันพร้อมดูแลแรงงานนอกระบบ

29 June 2017


 

นายกฯกำชับหัวหน้าส่วนราชการมุ่งพัฒนาคนเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน 4.0 พร้อมดูแลแรงงานนอกระบบที่ลงทะเบียนคนจนและมีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท/ปี

หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังการประชุมฯคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 4/2560 ที่กระทรวงแรงงาน โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมว่า นายกรัฐมนตรี ได้รับทราบถึงผลงานสำคัญของกระทรวงแรงงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และได้เน้นย้ำ 2 เรื่อง คือ การเตรียมคนเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 และการเตรียมการดูแลแรงงานนอกระบบ โดยให้บูรณาการร่วมกันในทุกกระทรวง เริ่มตั้งแต่ดูแลเด็กแรกเกิดจนถึงผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าในทุกช่วงวัย และตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาล
 สำหรับกระทรวงแรงงานจะให้การแนะแนวอาชีพ ทดสอบความถนัดในระดับอาชีวศึกษาหรือมหาวิทยาลัย โดยขณะนี้ได้จัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีชั้นสูง 12 แห่ง สำหรับรองรับผู้ที่อยู่ในวัยแรงงาน เพื่อยกระดับและพัฒนาให้เป็นแรงงาน 4.0 ต่อไป รวมถึงปรับหลักสูตรการฝึกทักษะที่หลากหลายไว้รองรับแรงงานทุกกลุ่ม นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้ภาคเอกชนได้พัฒนาแรงงานของตนเอง โดยคาดว่าจะสามารถพัฒนาแรงงานในระบบ ได้กว่า 4 ล้านคน
สำหรับแรงงานนอกระบบที่ไม่ได้รับความคุ้มครองทางสังคม กระทรวงแรงงานจะดูแลด้านการสร้างอาชีพ การเข้าถึงแหล่งทุน สุขภาพอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็ง พร้อมตั้งเป้าว่าในปี 2561 จะสามารถพัฒนาแรงงานนอกระบบได้ประมาณ 1.2 ล้านคน โดยเน้นแรงงานในกลุ่มที่ลงทะเบียนคนจนและมีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท ต่อปี

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ยังได้ขอให้ทุกกระทรวงทำงานในรูปแบบบูรณาการ เพื่อ ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุด ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวในท้ายสุด


พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ