CP ยืนยันยังเปิดรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างต่อเนื่อง

26 June 2017


โรงงานอาหารสัตว์ซีพีย้ำยังต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สร้างความมั่นใจเกษตรกร และดำเนินเปิดรับซื้อผลผลิตอย่างต่อเนื่อง และในช่วงนี้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ทำให้ราคารับซื้อของซีพีดีกว่าราคากำหนดของกระทรวงพาณิชย์ ขณะที่เกษตรกรหลายจังหวัดระบุขายผลผลิตหมดแล้ว และอยู่ระหว่างการปลูกรอบแรกของปีนี้

นายไพศาล เครือวงศ์วานิชนายไพศาล เครือวงศ์วานิช รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) หรือ บีเคพี ซึ่งเป็นบริษัทจัดหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ให้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ยังมีความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อยู่อย่างต่อเนื่อง และขณะนี้ บริษัทฯ ยังคงเปิดรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ออกมาในช่วงนี้ ที่โรงงานอาหารสัตว์บางนา โรงงานอาหารสัตว์ SWT โรงงานอาหารสัตว์หนองแค โรงงานอาหารสัตว์บกท่าเรือ โรงงานอาหารสัตว์โคกตูม และโรงงานอาหารสัตว์ขอนแก่น แ ละ ราคารับซื้อในปัจจุบันสูงกว่าราคาที่กำหนดของกระทรวงพาณิชย์ที่ 8 บาท/กิโลกรัม ณ ตลาดรับซื้อในกรุงเทพ เนื่องจากผลผลิตในตลาดมีปริมาณน้อย

"โรงงานอาหารสัตว์ซีพียังสามารถรองรับผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของพี่น้องเกษตรกรที่มีผลผลิตเก็บเกี่ยวในช่วงนี้ได้อย่างเพียงพอ” นายไพศาลกล่าว

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในฤดูกาลปกติ ซึ่งเริ่มเพาะปลูกตั้งแต่เดือนเมษายนถึงมิถุนายนของทุกปี ซึ่งมีผลผลิตออกสู่ตลาดในเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน คิดเป็นร้อยละ 70 ของผลผลิตทั่วประเทศทั้งปี ส่วนผลผลิตอีกร้อยละ 30 เป็นการปลูกข้าวโพดหลังนาที่ปลูกในระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม ซึ่งผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ขณะนี้เดือนมิถุนายนแล้วถือเป็นช่วงปลายฤดูกาล ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ออกสู่ตลาดค่อนข้างน้อย ในบางพื้นที่ไม่มีผลผลิตเข้าสู่โรงงาน ดังนั้นบางโรงงานจึงใช้ช่วงเวลาที่ไม่มีผลผลิต ปรับปรุงและซ่อมบำรุงเครื่องจักรเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับผลผลิตข้าวโพดที่จะเก็บเกี่ยวในเดือนสิงหาคมถึงปลายปี ซึ่งเป็นการดำเนินงานปกติเป็นประจำทุกปี

ขณะที่ นางศศิธร เครือดวงคำ เกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อยู่ที่ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง กล่าวว่า แต่ละปีเกษตรกรในแถบภาคเหนือเริ่มปลูกข้าวโพดในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม และเก็บเกี่ยวในเดือนธันวาคมถึงมกราคม เก็บไว้ในยุ้งฉางเพื่อนำออกขายในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ หมดแล้ว ดังนั้นตอนนี้ไม่มีผลผลิต

สอดคล้องกับ นายประภัย บุญเจริญ เกษตรกรอยู่ที่ 26/1 หมู่ 3 ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ กล่าวว่า แม้ว่าราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ช่วงนี้จะดี แต่ไม่มีข้าวโพดออกมาขาย และผลผลิตของตนจะเก็บเกี่ยวได้ในเดือนสิงหาคม เช่นเดียวกันกับ นายสมภาร จันทร์แจ้ง อยู่บ้านเลขที่ 149 หมู่ 5 ต.น้ำร้อน อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ บอกว่า ช่วงนี้ อยู่ในช่วงปลูกข้าวโพด ผลผลิตเก็บเกี่ยวได้ในเดือนตุลาคม ปีนี้

ซีพียังยืนยันนโยบายการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต้องตรวจสอบย้อนกลับได้ว่ามาจากพื้นที่ปลูกที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งดำเนินโครงการ “เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น ต้นทุนการผลิตลดลง ช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างยั่งยืน


ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ CP