“อิสระ”ฟุ้งประมงประชารัฐจันทรบุรี เพิ่มผลผลิต เกษตรกรปลดหนี้สำเร็จ

26 June 2017


 

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าไทย และหัวหน้าคณะทำงานการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ พร้อมด้วยดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายมีศักดิ์ ภัคดีคง รองอธิบดีกรมประมง และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน การส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ประมงประชารัฐ ของสหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน จำกัด ภายใต้พื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชึ่งมีหลายหน่วยงานร่วมบูรณาการดำเนินงาน เช่น กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมประมง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และบริษัท ซีพีเอฟ จำกัดได้ เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปลายปี 2559 ด้วยการส่งเสริมเกษตรกรพัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้งตามแนว 3 สะอาด ได้แก่บ่อสะอาด น้ำสะอาด ลูกกุ้งสะอาดปลอดโรค สามารถลดต้นทุนได้ 24 % และเพิ่มผลผลิตต่อไร่จาก 1,000 กก./ไร่ เป็น 3,700 กก./ไร่ เบื้องต้น นายดำรง เสาะสรรพ ประธานกรรมการสหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน จำกัด เป็นเกษตรกรต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จจากการทำประมงแปลงใหญ่ประชารัฐจนปลดหนี้ได้ และตั้งเป้าหมายในปี2560 จะสนับสนุนสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ประมงประชารัฐอีก 23 ราย  เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้ที่มั่นคงจากการประกอบอาชีพการทำประมงต่อไป


ประมง ประชารัฐ อิสระ