คปภ.จับมือสมาคมธนาคารไทย เซ็นกรอบ 5 ข้อคุ้มเข้มขายประกัน

21 June 2017


คปภ. ผนึกกำลังสมาคมธนาคารไทย ยกระดับความเข้มข้นเซ็นกรอบ 5 ข้อปฎิบัติการเสนอขายประกันผ่านธนาคาร หลังออกกฎเหล็ก 12 ข้อ เรื่องร้องเรียนลดลงพร้อมหารือพัฒนาประกันภัยทางไซเบอร์

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ.มีนโยบายให้ความสำคัญอย่างมากในการกำกับดูแลพฤติกรรมทางการตลาดของอุตสาหกรรมประกันภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการขายประกันภัยผ่านธนาคารพาณิชย์ และจากการลงพื้นที่ในการติดตามการขายประกันผ่านธนาคารพาณิชย์พบว่ามีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบังคับซื้อประกันภัยร่วมกับธุรกรรมทางการเงินมีอัตราลดลงถึง 77% เมื่อเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมา

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวมีประสิทธิภาพต่อเนื่องและยั่งยืน สำนักงานคปภ.จึงได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสมาคมธนาคารไทย (TBA) ในกรอบการดำเนินงานร่วมกัน 5 ด้านหลัก คือ 1.ส่งเสริมมห้ธนาคารสมาชิกสมาคมธนาคารไทยร่วมกับบุคลากรของธนาคารเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้ลูกค้าถูกต้องตามกฎหมายกำหนด โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นหลัก 2.เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยประเภทต่างๆ เช่น กรมธรรม์ประกันภัยทางไซเบอร์แก่ธนาคารสมาชิกธนาคารไทย รวมทั้งบุคลากรของธนาคารดังกล่าว

และ 3.ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ด้านประกันภัย ด้านการเงิน และด้านการลงทุนระหว่างบุคลากรทั้งสำนักงานคปภ. และธนาคารสมาชิกสมาคมธนาคารไทย รวมถึงบุคลากรของธนาคารดังกล่าว 4.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ หรือกิจกรรมอื่นๆ อันเป็นประโยชน์ต่อสำนักงานคปภ. และธนาคารสมาชิกธนาคารไทย และก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประโยชน์ต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ และ 5.ดำเนินการอื่นๆ ตามที่สำนักงานคปภ.และสมาคมธนาคารไทยเห็นสมควร

“ที่ผ่านมา สำนักงาน คปภ. และสมาคมธนาคารไทย ได้มีการประสานความร่วมมือกันแล้วอย่างเป็นรูปธรรมในหลายด้านด้วยกัน เพื่อติดตามปัญหาอุปสรรคและเพื่อให้สมาคมธนาคารไทยกระตุ้นเตือนให้ธนาคารสมาชิกได้ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมคุณภาพการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย พร้อมทั้งยังได้ออกข้อเสนอแนะแก่ประชาชน 12 ข้อ และล่าสุดในการประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ที่ผ่านมาได้มีการหารือถึงแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินระบบควบคุมคุณภาพการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยของธนาคาร (Market Conduct Annual Statement : MCAS) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการกำหนดประเด็นสำคัญในการตรวจสอบร่วมกัน ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จคาดว่าระบบดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง"

นอกจากนี้ ปัจจุบันเป็นยุคของเทคโนโลยีดิจิตัล ธุรกิจประกันภัยเองก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ จำเป็นต้องนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพของการให้บริการ รวมทั้ง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อบริหารความเสี่ยงสำหรับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ เช่น ประกันภัยไซเบอร์ เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารและการโทรคมนาคม ทำให้โลกเป็นสังคมที่ไร้พรมแดน และต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้านไซเบอร์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ๆ ต่อกันแล้ว ยังจะเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคต และบริหารความเสี่ยงในเรื่องนี้อย่างเป็นระบบ


สมาคมธนาคารไทย คปภ. คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) TBA ขายประกัน