IFEC แต่งตั้งกรรมการใหม่ 4 ราย พร้อมกก.ตรวจสอบ

20 June 2017


"อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น" (IFEC) แต่งตั้งกรรมการใหม่แทนคนเก่าลาออก พร้อมกรรมการตรวจสอบ มีผล 1 มิ.ย.2560

นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์ ประธานกรรมการกรรมการ บริษัท บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) หรือ IFEC เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัท ประชุมเมื่อวันที่ 1 มิ.ย.2560 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก ได้แก่ 1.1 นายปิยะพงศ์ วงศ์สุวัฒน์ แทน นายทวิช เตชะนาวากุล 1.2 นายวิภู มหารักขกะ แทน

นางสาวประนอม โฆวินวิพัฒน์ 1.3 นายพีรธัช สุขพงษ์ แทน พลตารวจเอกสุนทร ซ้ายขวัญ 1.4 นายไชยนาจ ญาติฉิมพลี แทน นายปริญญา วิญญรัตน์

นอกจากนี้ลงมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบดังนี้ 2.1 พลตรีบุญเลิศ แจ้งนพรัตน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 2.2 นายฉัตรณรงค์ ฉัตรภูติ กรรมการตรวจสอบ  2.3 นายปิยะพงศ์ วงศ์สุวัฒน์ กรรมการตรวจสอบ และอนุมัติแต่งตั้งให้นายพิชากร เหมมันต์ เป็นเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป


IFEC