ING และ TMB มอบจักรยานสีส้มเยาวชนไทยในถิ่นทุรกันดาร

19 June 2017


“ตอนเด็กๆ ผมขี่จักรยานไปโรงเรียนทุกวัน เป็นระยะทางไกลกว่า 10 กิโลเมตร ถึงตอนนี้ ผมนึกไม่ออกว่าถ้าผมไม่มีจั กรยานขี่ไปเรียนหนังสือ ในวันนี้ ชีวิตผมจะเป็นอย่างไร จะมีชายคนนี้ที่ทำงานมายืนอยู่ ตรงนี้ได้ทำงาน และมีตำแหน่งในปัจจุบันหรือไม่”

นั่นเป็นคำกล่าวจากใจของ มร.เกอร์ริท สทูลิงคา ซีอีโอของไอเอ็นจีแบงก์กิ้ง เอเชียจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นผู้ที่เห็นคุณค่าของการได้ ครอบครองจักรยาน เป็นพาหนะที่ใช้งานในชีวิตประจำวันจริงๆ

ในวันที่เขามาเยือนประเทศไทย เพื่อร่วมพิธีปิดโครงการจั กรยานสีส้ม (ING Orange Bike) ของไอเอ็นจี ร่วมกับธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทีเอ็มบี ที่จังหวัดขอนแก่น เมื่อไม่นานมานี้

“ไอเอ็นจีได้เริ่มโครงการฯ นี้ ที่ฟิลิปปินส์เมื่อ 4 ปีก่อน ตามด้วยอินโดนีเซียและประเทศไทย ซึ่งดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง 2 ปีแล้ว ผมจึงอยากฝากถึงเด็กๆ ให้ตั้งใจเรียน และดูแลจักรยานให้ดี เพื่อที่รุ่นน้องจะได้มี โอกาสใช้จักรยานนี้ต่อไปด้วย” มร. สทูลิงคา กล่าว

โครงการจักรยานสีส้มริเริ่มโดย ไอเอ็นจี ธนาคารจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งพนักงานในภูมิภาคเอเชียได้ ทำกิจกรรมระดมทุนจากอาสาสมั ครเพื่อจัดหาจักรยาน มามอบให้เด็กนักเรียนในท้องถิ่น ทุรกันดารซึ่งมีบ้านเรือนตั้ งอยู่ห่างไกลจากโรงเรียน โดยในประเทศไทยได้รับความร่วมมื อจากธนาคารทหารไทยหรือทีเอ็มบี ซึ่งเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิด ในการร่วมสร้างความเปลี่ ยนแปลงเพื่อชีวิตที่ดีขึ้ นของเด็กๆ ยากไร้ โดยมีมูลนิธิศุภนิมิตแห่ งประเทศไทยดำเนินงานบริหารและดูแลติดตามโครงการในพื้นที่ ซึ่งในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา โครงการนี้ได้ช่วยเหลือเด็กๆ จำนวนทั้งสิ้น 2,800 คน ในโรงเรียน 226 แห่งจาก 14 จังหวัด จักรยานที่มอบให้เด็กๆ นี้ผลิตโดยองค์กรการกุศล เวิลด์ ไบค์ซิเคิล รีลีฟ (World Bicycle Relief) ผ่านบริษัทไจแอ้นท์ (Giant) ซึ่งได้รับการออกแบบพิเศษสำหรั บการขับขี่บนพื้นผิวทุรกันดาร

นางสาวชุมภูนุช ปฐมพร  หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจสาขา ของทีเอ็มบี ซึ่งเป็นผู้นำอาสาสมัครจิตอาสาทีเอ็มบี เข้าร่วมส่งมอบจักรยานสีส้ม กล่าวว่า กิจกรรมจักรยานสีส้มนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่ มโอกาสทางการศึกษาให้เด็ กๆจากครอบครัวรายได้น้อย ขจัดอุปสรรคในการเดินทางให้เด็ กๆในพื้นที่ทุรกันดาร สามารถไปโรงเรียนได้สะดวกโดยใช้ จักรยานเป็นพาหนะ เกิดความสม่ำเสมอในการเข้าเรียน และทำให้เด็กๆมีผลการเรียนที่ดี ขึ้น ซึ่งวัตถุประสงค์นี้  ตรงกับแนวคิดหลักของทีเอ็มบี ในการ “Make THE Difference” เปลี่ยนเพื่อให้คุณภาพชีวิตดีขึ้ น ธนาคารจึงภาคภูมิใจที่ได้ร่วมกั บไอเอ็นจีแบงก์กิ้ง เอเชีย ในการดำเนินโครงการจักรยานสีส้ มในประเทศไทยนี้”

ในโอกาสนี้ พนักงานจิตอาสาจากไอเอ็นจีและที เอ็มบียังได้ทำกิจกรรมจิ ตอาสาทาสี ซ่อมแซมและปรับปรุงสนามบาสเกตบอลและสนามวอลเลย์ บอล โรงเรียนบ้านรัตนะ และร่วมกันปลูกต้นไม้และพื ชสวนครัวในแปลงเกษตรผสมผสาน โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณด้วย นับได้ว่าจักรยานสีส้ม เป็นโครงการจิตอาสาดีๆ  ที่ถือกำเนิดจาก    แดนไกล และมุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ ยนแปลงที่ดีในชุมชนและส่งเสริ มกิจกรรมอาสาสมัครอย่างแท้จริ งอีกกิจกรรมหนึ่ง


ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทีเอ็มบี จักรยาน ไอเอ็นจี เยาวชนไทยในถิ่นทุรกันดาร