เปิดความเห็น กรธ.เซ็ตซีโร่กกต.ขัดเจตนารมณ์ ม.70

16 June 2017


เปิดความเห็นกรธ.พิจารณาร่างพ.ร.ป.กกต. ระบุชัดข้อเสนอ เซ็ตซีโร่กกต. ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์การยกร่างม. 70 ขณะที่การให้อยู่ยาวครบวาระขัดบทเฉพาะกาลของรธน. อาจทำให้เกิดการตีความที่ให้ผลประหลาด เกิดการโต้แย้งทางการเมืองได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ที่มีกระแสข่าวระบุว่า กกต.พบบันทึกเจตนารมณ์ที่ปรากฎเป็นลายลักษณ์อักษรของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) ที่เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยคณะกรรมการการการเลือกตั้ง(กกต.) พ.ศ. .... ที่ระบุเกี่ยวกับคุณสมบัติของกกต.ชุดปัจจุบันว่าให้กกต.ที่มีคุณสมบัติครบตามรัฐธรรมนูญ 2560 อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้นั้น พบว่าบันทึกเจตนารมณ์ดังกล่าว อาจหมายถึง ตารางความเห็นต่อร่างพ.ร.ป.กกต. ของกรธ. ซึ่งกรธ.เผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ของกรธ.ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย.2560 ที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ในหมวดของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)พิจารณาแล้ว

โดยตารางความเห็นต่อร่างพ.ร.ป.กกต.ดังกล่าว มีทั้งหมด 119 หน้า เนื้อหาเป็นการเสนอความเห็นจากฝ่ายต่างๆ และผลการพิจารณาของกรธ.เป็นรายมาตรา ที่จะระบุว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่อย่างไร ซึ่งเนื้อหาที่ระบุเกี่ยวกับคุณสมบัติของกกต.นั้นจะอยู่ในหน้า 106-111 เป็นการพิจารณาในส่วนของบทเฉพาะกาล มาตรา 70 ที่กำหนดให้ประธานกกต.และกกต.ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนที่พ.ร.ป.กกต.ใชับังคับ บรรดาที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญยังคงอยู่ในตำแหน่งต่อไปจนจะครบวาระตามที่กำหนดในพ.ร.ป.กกต. 2550 ก็มีผู้เสนอความเห็นว่า ควรจะเซ็ตซีโร่กกต.ทั้งชุด โดยทำการรับสมัคร และสรรหาใหม่ทั้งหมด เนื่องจากกกต.ชุดใหม่ เป็นการเริ่มต้นปฏิบัติหน้าที่พร้อมกัน ทั้งจะได้มีคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญใหม่เหมือนกัน ซึ่งทุกคนต้องมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม แต่ปรากฎว่า กรธ.พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อเสนอดังกล่าวไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมาตรา 70

นอกจากนี้ที่คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เสนอว่า 1.ให้กกต.ปัจจุบัน 5 คน ปฎิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าพ.ร.ป.กกต.ประกาศใช้บังคับตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 273 และ 2.เมื่อพ.ร.ป.กกต.บังคับใช้แล้ว ให้กกต.ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ต้องมีคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 222 ประกอบ มาตรา 223 และมาตรา 216 ยังคงดำรงตำแหน่งอยู่ต่อไป ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 273 ในการพิจารณาของกรธ. ก็เห็นว่า สอดคล้องกับบทบัญญัติใน มาตรา 70 ของร่างพ.ร.ป.กกต. แล้ว

ส่วนที่คณะกรรมการพิจารณาศึกษาร่างพ.ร.ป.กกต.ของสนช. เสนอให้กกต.ชุดเดิมอยู่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ ประเด็นนี้กรธ.พิจารณาแล้ว เห็นว่า ขัดต่อหลักการตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ 2560 ที่ ประสงค์ให้เฉพาะผู้มีคุณสมบัติ หรือ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ 2560 เท่านั้น ที่ยังคงอยู่ในตำแหน่ง เว้นแต่จะมีข้อยกเว้นเป็นพิเศษโดยเฉพาะตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เช่นกรณีคุณสมบัติของสมาชิกสนช. ตาม มาตรา 263 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ อีกทั้งคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 2560 นั้น สูงกว่ารัฐธรรมนูญที่ผ่านมา การให้ผู้ไม่มีคุณสมบัติยังคงอยู่ ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจึงเป็นการตีความที่ ให้ผลประหลาดและอาจเกิดข้อโต้แย้งทางการเมืองได้ เหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วใน


คณะกรรมการการเลือกตั้ง