ปตท. ร่วมกับผู้ค้าประกาศไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ

16 June 2017


นายกฤษณ์ อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร และ นางเยาวนุช กว้างสุขสถิตย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาศักยภาพองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานจัดหาพัสดุกลุ่ม ปตท. และผู้ค้าของกลุ่ม ปตท. กว่า 200 บริษัท ร่วมประกาศเจตนารมณ์ไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ (Zero Tolerance) ในงานสัมมนา Supplier Relationship Management (SRM) ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “Together Towards Tomorrow : ก้าวไปข้างหน้าร่วมกันอย่างยั่งยืน” เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานจัดหาพัสดุของกลุ่ม ปตท. และผู้ค้า
ในโอกาสนี้ ปตท. สนับสนุนให้ผู้ค้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นสมาชิก “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)” เพื่อผลักดันให้ผู้ค้าของ ปตท. ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ แสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างยั่งยืน


ปตท. ทุจริต โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)