สสว. เร่งปั้นสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัดหวังดันเศรษฐกิจไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0

14 June 2017


 

สสว. ยืนยันโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัดสำเร็จเกินเป้า  ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น 4,642.43 ล้านบาท ย้ำแผนปี 60 เร่งดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใส่นวัตกรรมและเทคโนโลยี ยกระดับให้เป็น SME 4.0นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  กล่าวว่า โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) นั้นประสบความสำเร็จตามเป้าหมายในระดับสูง ทำให้ในปีที่ผ่านมา ผู้ประกอบการมีรายได้และผลิตภาพเพิ่มสูงขึ้น 4,642.43 ล้านบาท ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 สสว. ได้ดำเนินงานโครงการ อย่างต่อเนื่อง  โดยเน้นส่งเสริมและผลักดันให้  SME  เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ ให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนในที่สุดทั้งนี้ สสว. ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ  และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในการตรวจประเมินและวินิจฉัย  สถานประกอบการเชิงลึก  พบว่ากลุ่ม Start Up   ให้ความสำคัญกับการเพิ่มยอดขาย  มากกว่าการเพิ่มผลิตภาพ  ดังนั้นแนวทางในการพัฒนาส่วนใหญ่  จึงเป็นการพัฒนา Product ให้ได้มาตรฐาน  การพัฒนา Packaging  รวมทั้งกลยุทธ์ทางการตลาด เพราะจะช่วยเพิ่มยอดขายเป็นหลักในส่วนของกลุ่ม Rising Star  ที่มีความชำนาญในการขายนั้นมีความต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต  หรือลดต้นทุนผลิต  ซึ่งในกลุ่มนี้มีอัตราการเพิ่มขึ้นของยอดขาย  ร้อยละ 12.88  ในขณะที่การเพิ่มขึ้นของมูลค่าผลิตภาพ  เพิ่มสูงขึ้นในอัตราร้อยละ 12.15

ในกลุ่ม Turn Around เป็นกลุ่มที่ประสบปัญหาด้านยอดขายและด้านการเงิน  ดังนั้นการพัฒนาจึงต้องดำเนินการ  ทั้งเรื่องการเพิ่มยอดขาย  การเพิ่มผลิตภาพการผลิต  และการหาแหล่งเงินทุน  เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินทั้งนี้ในภาพรวมของโครงการฯ  สามารถเพิ่มรายได้และผลิตภาพ ร้อยละ 21.06 ต่อปี  สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้  อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาทางด้านมูลค่าทางเศรษฐกิจ  พบว่าผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ มีรายได้รวม 22,047.17 ล้านบาท  และเมื่อผ่านกระบวนการพัฒนา  ภายใต้โครงการพัฒนาสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด  ทำให้ผู้ประกอบการมีรายได้และผลิตภาพเพิ่มขึ้น  4,642.43 ล้านบาทกุญแจสำคัญในการสร้างความสำเร็จให้กับสินค้าอาหารของเอสเอ็มอี คือ  การมีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามมีฉลากข้อมูลครบถ้วน จะช่วยสื่อถึงคุณภาพของสินค้า ช่วยสร้างแบรนด์ และยังเป็นด่านแรกที่ดึงดูดใจผู้บริโภคให้ตัดสินใจซื้อสินค้า  การมีมาตรฐานของสินค้า ที่ต้องให้ความสำคัญมากกว่าที่จะแข่งขันด้วยราคา และรสชาติอาหารต้องอร่อยถูกปากผู้บริโภคส่วนใหญ่ ซึ่งถ้าผู้ประกอบการสามารถพัฒนาสินค้าให้มีบรรจุภัณฑ์ที่ดี อาหารรสชาติอร่อย มีคุณภาพ มาตรฐานในราคาที่เหมาะสม ก็จะทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อได้ไม่ยาก

เชื่อว่าภายใต้การดำเนินโครงการดังกล่าว จะช่วยพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ให้มีศักยภาพและความสามารถในการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น ต่อยอดการยกระดับมาตรฐานสินค้าให้เป็นสากล  พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ มาเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการ ยกระดับให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเป็น SME 4.0 เป็นต้นแบบให้กับเอสเอ็มอีในจังหวัดและนำไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในระดับจังหวัดต่อไป


สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME 4.0 โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด