‘แปดริ้ว’ปรับผังเมือง ผุดโรงงานเขตชุมชน

11 June 2017


ฉะเชิงเทราปรับผังเมืองรวม พ.ศ.2555 แก้ไขข้อกำหนดเขตที่ดินชุมชน เปิดทางตั้งโรงงานได้ ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคัดค้านก่อน 4 ก.ค.นี้

รายงานข่าวจากจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดเผยว่ากรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับจังหวัดฉะเชิงเทรา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอเชิญชวนประชาชนผู้อยู่อาศัยหรือผู้ครอบครองที่ดิน หรืออาคารที่ตั้งอยู่ในเขตผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทราไปตรวจดูแผนผัง รายการประกอบ และข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทราพ.ศ. 2555 เฉพาะที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ที่ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทราทุกสาขา สำนักงานเทศบาลทุกแห่ง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง สถานีรถไฟชุมทางฉะเชิงเทรา โรงพยาบาลประจำอำเภอทุกแห่งที่อยู่ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา และกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือทางระบบอินเตอร์เน็ตของกรมโยธาธิการและผังเมือง (www.dpt.go.th) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน-วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560

เนื้อหาการแก้ไขผังเมืองรวมฉะเชิงเทราฉบับใหม่มีการแก้ไข ข้อ 8 ที่ดินประเภทชุมชน ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการหรืออุตสาหกรรมที่ให้บริการแก่ชุมชน พ.ศ. 2555

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,269 วันที่ 11 - 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560


ผังเมือง ฉะเชิงเทรา แปดริ้ว