กรมการขนส่งทางบกเพิ่มศักยภาพในการขนส่งสินค้าทางถนนของอาเซียน

9 June 2017


กรมการขนส่งทางบก เพิ่มศักยภาพในการขนส่งสินค้าทางถนนของอาเซียน เปิดเวทีสัมมนา เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความตกลงการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศในอาเซียน Land Connectivity Agreement เพื่อยกระดับโลจิสติกส์ของอาเซียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกจัดงานสัมมนาในหัวข้อ “Land Connectivity Agreement” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งภายในงานมหกรรม Thailand International TRUCK SHOW 2017 เพื่อนำเสนอรายละเอียดความตกลงการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศในภาพรวมของการเชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นโยบายสนับสนุนการขนส่งสินค้าของประเทศไทยและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการขับขี่อย่างปลอดภัยในอาเซียน ให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนที่เป็นสมาชิกของสหพันธ์การขนส่งทางรถบรรทุกแห่งอาเซียน ตัวแทนภาครัฐของกลุ่มประเทศอาเซียน และผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนของไทยที่มีความประสงค์จะสร้างพันธมิตรคู่ค้าในอาเซียน โดยมีพิธีเปิดการสัมมนา ณ ห้องวีนัส 2 ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในวันนี้ (9 มิถุนายน 2560) ซึ่งมีนายธานี สืบฤกษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ  กรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดงานสัมมนา

ในการนี้ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ความร่วมมือด้านการขนส่งของอาเซียนมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างระบบการขนส่งให้มีการรวมตัวกันในภูมิภาคอาเซียนและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นเรื่องการเสริมสร้างความเชื่อมโยงในการขนส่งหลายรูปแบบ การส่งเสริมการเคลื่อนย้ายสินค้าแบบไร้พรมแดน เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเคลื่อนย้ายสินค้าในภูมิภาคอาเซียน โดยได้จัดทำกรอบความตกลงด้านการอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งที่สำคัญ 3 ฉบับ ประกอบด้วย กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน (ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit: AFAFGIT) กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการขนส่งหลายรูปแบบ (ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport: AFAMT) กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามแดน (ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Inter-State Transport: AFAFIST) โดยกรอบความตกลงทั้ง 3 ฉบับ มีวัตถุประสงค์เพื่อลดขั้นตอนในกระบวนการด้านการค้าและการขนส่งในอาเซียนให้สะดวกขึ้น มีการจัดทำแนวทางและข้อกำหนดร่วมกันในการขนส่งสินค้าผ่านด่าน รวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการขนส่งสินค้าแบบไร้พรมแดน สนับสนุนการดำเนินการของเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA)

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา โดยได้ดำเนินกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายการขนส่งสินค้าทางถนนในกลุ่มประเทศอาเซียนและพื้นที่ต่อเนื่อง พัฒนาเครือข่ายและการส่งเสริมการประกอบธุรกิจการขนส่งในภูมิภาคอาเซียนให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย น่าเชื่อถือ มีการจัดประชุมหารือเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐ (G to G) จัดสัมมนาผู้ประกอบการขนส่งในประเทศเพื่อนบ้าน (B to B) และการสร้างพันธมิตรทางการค้า พร้อมทั้งจับคู่พันธมิตรคู่ค้า (Business Matching) มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลจากการดำเนินการโครงการดังกล่าวทำให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าในระดับอาเซียน และเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ด้านกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนในแต่ละประเทศ ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนของไทยตามมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) อันจะเป็นการยกระดับผู้ประกอบการขนส่งไทยและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอีกด้วย

 


กรมการขนส่งทางบก การขนส่งสินค้า