รบ.เน้นพัฒนาคน รองรับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 และไทยแลนด์ 4.0 เต็มสูบ

9 June 2017


พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรคนไทยการยกระดับสมรรถนะเพื่อรองรับอนาคตและเป็นแนวทางในการพัฒนากำลังคนให้ตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0 ซึ่งวันนี้องค์กรชั้นนำระดับประเทศและระดับสากลจะมาช่วยกันแลกเปลี่ยนและเติมเต็มองค์ความรู้ พร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างโอกาสให้กำลังคนสามารถปรับตัวและส่งเสริมให้เกิดการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวว่า ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมไทย 4.0 เป็นส่วนที่สำคัญในการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจตามโมเดลประเทศไทย 4.0 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ดังกล่าวการพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสูงสามารถสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีโครงสร้างแบบใหม่ ตลอดจนสามารถส่งเสริมการบริการที่สร้างมูลค่าสูงถือเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่ง นอกจากนี้การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจตามโมเดลประเทศไทย 4.0 ซึ่งมุ่งการพัฒนาไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) การเปลี่ยนแปลงเป็นวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 2 และการสร้างบริการมูลค่าสูง จะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอุตสาหกรรมลักษณะงาน ลักษณะการจ้างงาน รวมถึงสมรรถนะที่อุตสาหกรรมคาดหวังอันจะส่งผลกระทบต่อกำลังคนในภาคส่วนต่างๆนายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ( สคช.) กล่าวว่า สคช. จึงได้จัดงานสัมมนา “มาตรฐานอาชีพ การพัฒนากำลังคนและการพัฒนาสมรรถนะ เพื่อประเทศไทย 4.0” เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนมาตรฐานอาชีพเพื่อรองรับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 และประเทศไทย 4.0 โดยผู้ร่วมงานระดับประเทศและระดับนานาชาติ ผู้แทนจากภาคแรงงานและอุตสาหกรรมของไทย รวมถึงภาคการศึกษาที่จะผลิตผู้เรียนสู่ตลาดอาชีพ

“สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพตระหนักถึงความจำเป็นในการปรับและพัฒนามาตรฐานอาชีพให้สอดคล้องกับบริบทอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อสนับสนุนการพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพให้กับอุตสาหกรรม 4.0 ตลอดจนส่งเสริมให้กำลังคนก้าวผ่านความเปลี่ยนแปลงได้ จึงร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดการสัมมนาโดยเน้นสร้างความเข้าใจร่วมกันกับอุตสาหกรรมหน่วยงานฝึกอบรมและพัฒนากำลังคน และหน่วยงานนโยบายเกี่ยวกับสมรรถนะที่จะต้องพัฒนาขึ้นใหม่ ปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมให้หลากหลายในสาขาอาชีพต่างๆ และแลกเปลี่ยนแนวทางการปรับและพัฒนามาตรฐานอาชีพกับหน่วยงานรัฐจากเยอรมนีและเกาหลี ทั้งนี้หลักการและแนวปฏิบัติที่ได้จากการสัมมนาจะถูกนำมาใช้ในการปรับและจัดทำมาตรฐานอาชีพของสถาบันฯร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป” นายวีระชัยกล่าว

ทั้งนี้ ภายในงานจะมีการเปิดมุมมองจากหน่วยงานต่างๆ ที่น่าสนใจซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนากำลังคนของประเทศ เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนากำลังคนของคนไทย โดยเฉพาะโอกาสและความท้าทายในอนาคตที่จะส่งผลต่อเศรษฐกิจ 3.เพราะยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมไทย 4.0เป็นส่วนที่สำคัญในการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจตามโมเดลประเทศไทย 4.0 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ดังกล่าวการพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสูงสามารถสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีโครงสร้างแบบใหม่ตลอดจนสามารถส่งเสริมการบริการที่สร้างมูลค่าสูงขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างรายได้ทางสังคม

 

 


ประจิน จั่นตอง ไทยแลนด์ 4.0 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ