ฮือฮาเชียงใหม่มาเหนือ! จดทะเบียนสามล้อไฟฟ้าแห่งแรกในไทย

6 June 2017


 

นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมได้ออกประกาศ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขการจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างสามล้อในเขตจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2560 ตามมติที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2556 เห็นชอบให้ผู้ยื่นขอ 3 ราย จดทะเบียนรถยนต์รับจ้างสามล้อเครื่องไฟฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 450 คัน ประกอบด้วย สหกรณ์สามล้อเครื่องนครเชียงใหม่ , สหกรณ์สามล้อเครื่องลานนา จำกัด และชมรมผู้ขับขี่รถยนต์สามล้อ ตุ๊กตุ๊ก ภาคเหนือ (เชียงใหม่) จำกัด

 

สำหรับอัตราค่าโดยสารให้เป็นไปตามกลไกตลาด อยู่ที่ตกลงราคา ถ้าแพงไปก็ไม่มีใครใช้บริการ ราคาจะอยู่ประมาณ 80 – 100 บาท แล้วแต่ระยะทาง ซึ่งเชื่อว่าจะแก้ปัญหาระบบขนส่งมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่ได้ในระดับหนึ่ง


จังหวัดเชียงใหม่ สามล้อไฟฟ้า