ลาวออกกฎหมายกันต่างชาติทำห้าง-ค้าปลีก

29 October 2015


รัฐบาลลาวออกกฎหมายห้ามต่างชาติเปิดร้านค้าส่งและค้าปลีกที่มีวงเงินลงทุนน้อยกว่า 8,000 ล้านกีบ เผยให้คนลาวเท่านั้นที่ทำห้างสรรพสินค้าและเครือข่ายค้าปลีกขนาดเล็กได้

รัฐมนตรี กระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ลาว นางเข็มมณี พลเสนา ได้ออกประกาศกระทรวงในเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นกรอบและระเบียบสำหรับการอนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติเปิดศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้าและเครือข่ายร้านค้าปลีก โดยประกาศดังกล่าวห้ามต่างชาติลงทุนในธุรกิจร้านค้าปลีกเฉพาะอย่าง ร้านสะดวกซื้อ มินิมาร์ต ร้านค้าปลีกและส่งซึ่งมีเงินลงทุนน้อยกว่า 8,000 ล้านกีบ (ประมาณ 34.9 ล้านบาท)

หนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ไทม์ส รายงานว่าระเบียบดังกล่าวระบุให้ต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ 100 % ในกิจการศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าที่มีการลงทุนอย่างน้อย 160,000 ล้านกีบ (ประมาณ 698 ล้านบาท) และสามารถถือหุ้นได้ 70 % ถ้าลงทุนน้อยกว่า 160,000 ล้านกีบ แต่ไม่ต่ำกว่า 80,000 ล้านกีบ (ประมาณ 349 ล้านบาท)

ในกรณีที่ต่างชาติถือหุ้นน้อยกว่า 51 % สามารถทำได้ในกรณีที่การลงทุนในกิจการศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า ต่ำกว่า 80,000 ล้านกีบแต่ไม่ต่ำกว่า 8,000 ล้านกีบ

ระเบียบใหม่ให้ต่างชาติลงทุนในกิจการค้าปลีก ค้าส่งและห้างสรรพสินค้าฉบับนี้ยังได้ครอบคลุมถึงขนาดของพื้นที่ที่ใช้ในการสร้างศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า เพื่อเป็นหลักประกันว่าจะมีพื้นที่สำหรับจอดรถยนต์อย่างเพียงพอ โดย ผู้พัฒนาศูนย์การค้าจะต้องมีพื้นที่อย่างน้อย 50,001 ตารางเมตรสำหรับศูนย์การค้า 1 แห่ง

สำหรับการสร้างไฮเปอร์มาร์ตจะต้องมีพื้นที่อย่างต่ำ 20,001-50,000 ตารางเมตร ส่วนการสร้างซูเปอร์เซ็นเตอร์และซูเปอร์มาร์เก็ตสามารถสร้างใช้พื้นที่ที่เล็กกว่าได้ โดยนักลงทุนจะต้องเริ่มงานก่อสร้างภายใน 2 ปีหลังจากที่ได้รับอนุมัติโครงการจากรัฐบาล

เวียงจันทน์ไทมส์ ระบุว่าเหตุที่ต้องมีระเบียบให้นักลงทุนต้องเริ่มก่อสร้างโครงการภายใน 2 ปี เพราะก่อนหน้านี้มีนักลงทุนหลายรายเมื่อได้ใบอนุญาตแล้วมักจะไม่ทำการก่อสร้าง และมีการนำใบอนุญาตไปเซ็งลี้

ข้อกำหนดใหม่ของกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ลาว ยังได้ห้ามไม่ให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตแล้วขายต่อให้นักลงทุนคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยข้อกำหนดดังกล่าวมีผลใช้บังคับกับการลงทุนสร้างศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าทุกชนิด โดยไม่จำกัดแหล่งที่มาของเงินทุนไม่ว่าจะเป็นของชาวลาว ชาวต่างชาติ นิติบุคคล หรือกลุ่มองค์กรต่าง ๆ

เจ้าหน้าที่ระดับสูงกระทรวง ให้สัมภาษณ์เวียงจันทน์ไทม์ส ว่าข้อกำหนดเดิมที่อนุญาตให้ต่างชาติลงทุนทำธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกได้โดยไม่ต้องขอใบอนุญาตถ้ากิจการมีมูลค่าถึง 2,000 ล้านกีบจะต้องมีการปรับปรุงใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบใหม่

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 35 ฉบับที่ 3,100 วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558


รัฐบาลลาว ฎหมายห้ามต่างชาติเปิดร้านค้าส่งและค้าปลีก รัฐมนตรี กระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ลาว นางเข็มมณี พลเสนา นักลงทุนต่างชาติเปิดศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้าและเครือข่ายร้านค้าปลีก เวียงจันทน์ไทม์ส