ทอท. ผนึกทัพฟ้าทำเอ็มโอยูว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแนวเชื่อมต่อพื้นที่การบิน 3 สนามบิน

5 June 2017


ทอท.ร่วมกับกองทัพอากาศลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการรักษาความปลอดภัยบริเวณแนวเชื่อมต่อพื้นที่การบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานหาดใหญ่

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ร่วมกับกองทัพอากาศ (ทอ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการรักษาความปลอดภัยบริเวณแนวเชื่อมต่อพื้นที่การบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยมี นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.ร่วมลงนามกับพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ  ณ ห้องรับรองพิเศษ 1 กองบัญชาการกองทัพอากาศ

นายนิตินัย ศิริสมรรถการนายนิตินัย กล่าวว่า ทอท.ในฐานะผู้บริหารท่าอากาศยาน ต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎระเบียบของรัฐ และมาตรฐานสากลเพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้โดยสาร ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่มาใช้บริการ ณ ท่าอากาศยาน ซึ่งท่าอากาศยานของ ทอท. 3 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) และท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) มีบริเวณเชื่อมต่อกับพื้นที่ ทอ. จึงได้ร่วมมือกันในการศึกษาและประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยและกำหนดมาตรการรองรับสำหรับพื้นที่บริเวณแนวเชื่อมต่อพื้นที่การบินของท่าอากาศยานทั้ง 3 แห่งข้างต้น ดังนั้น ทอท. และ ทอ.จึงได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการรักษาความปลอดภัยบริเวณแนวเชื่อมต่อพื้นที่การบิน ณ ทดม. ทชม. และ ทหญ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงความร่วมมือด้านการรักษาความปลอดภัย โดยคำนึงถึงภารกิจด้านความมั่นคงปลอดภัยกิจการการบินของประเทศ


ความร่วมมือของบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ประกอบด้วย (1) การรักษาความปลอดภัยบริเวณแนวเชื่อมต่อพื้นที่การบิน  ณ ทดม. ทชม. และ ทหญ. ซึ่งจะมีการควบคุมการผ่านเข้าออก รวมทั้งร่วมกันจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังผ่านระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) (2) การสนับสนุนการปฏิบัติงานการรักษาความปลอดภัย โดยจะจัดให้มีการสนับสนุนบุคลากรในการฝึกอบรม และเอกสารวิชาการ รวมทั้งด้านการข่าวเพื่อการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน นอกจากนี้ ทอท.และ ทอ.ยังร่วมกันสนับสนุนด้านการใช้พื้นที่ ระบบ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกด้วย

การลงนามในบันทึกข้อตกลงในด้านการรักษาความปลอดภัยบริเวณแนวเชื่อมต่อพื้นที่การบินของท่าอากาศยานทั้ง 3 แห่งระหว่าง ทอท.และ ทอ.จะช่วยอำนวยความสะดวกและก่อให้เกิดความปลอดภัยแก่อากาศยานต่างๆ ที่ปฏิบัติการบินอยู่ในพื้นที่ของท่าอากาศยานที่ใช้ร่วมกัน รวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ได้ประโยชน์สูงสุด และคงไว้ซึ่งความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ


ทอท. กองทัพอากาศ นิตินัย ศิริสมรรถการ เอ็มโอยูทอท.กับกองทัพอากาศ