ยื่นปปช.ฟัน 30 บิ๊กทอท.เอื้อดิวตี้ฟรี

4 June 2017


สปท.จ่อชงป.ป.ช. สอบเอาผิด “30 เจ้าหน้าที่ ทอท.” เอื้อ “คิงเพาเวอร์” ผู้รับสัมปทานดิวตี้ฟรีสนามบิน หลังได้หลักฐานใหม่ปมทำผิดพ.ร.บ.ร่วมทุนฯ ปี 35

กรณีนายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) หรือ ทอท.ออกมาระบุถึงการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรณีที่ผู้เกี่ยวข้องทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่เพื่อช่วยเหลือกลุ่มบริษัท คิงเพาเวอร์
ดิวตี้ฟรี จำกัด ให้เป็นผู้ประกอบการกิจการร้านค้าปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และภูมิภาค โดยได้รับสิทธิในการบริหารกิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมิได้ดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 ว่า ได้ข้อสรุปเมื่อเดือนธันวาคม 2554 โดย ป.ป.ช.ได้มีมติว่า “จากการไต่สวนข้อเท็จจริง ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานว่า (ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง) กับพวกร่วมกันหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ 2535 และกีดกันให้ผู้เสนอราคารายอื่นมิให้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม โครงการบริหารร้านค้าปลอดอากร และโครงการบริหารกิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตามที่กล่าวหา ข้อกล่าวหาไม่มีมูล ให้ข้อกล่าวหาตกไปนั้น”


ล่าสุดนายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” โดยอ้างเอกสารคำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการดำเนินงานของโครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่ 4/2550 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบและประเมินมูลค่าของการลงทุนในโครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้คณะทำงาน ดำเนินการดังนี้

ประเมินมูลค่าการลงทุนทั้งของภาครัฐและเอกชนบนหลักเกณฑ์ของพ.ร.บ.ร่วมทุนฯ ปี 2535 และตามนัยของคณะกรรมการกฤษฎีกากรณีประเมินมูลค่าโครงการร้านค้าปลอดอากร และโครงการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานภูมิภาคของกลุ่มคิงเพาเวอร์ อีกทั้งเปรียบเทียบตรวจสอบการประเมินการลงทุนโดยที่ปรึกษา

ซึ่งภายหลังคณะทำงานตรวจสอบฯดังกล่าวได้ส่งรายงานการตรวจสอบและประเมินมูลค่าการลงทุนในโครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิฉบับสมบูรณ์ โดยเปรียบเทียบมูลค่าการลงทุนของคณะทำงาน กับของที่ปรึกษา ในโครงการร้านค้าปลอดอากร และโครงการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พบว่า จากการประเมินของคณะทำงานฯ ในส่วนของการลงทุนโครงการร้านค้าปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินั้น พบว่าเป็นการลงทุนของเอกชน และการลงทุนของรัฐ มีมูลค่ารวมกัน 2,432.23 ล้านบาท ขณะที่ตัวเลขของสถาบันทรัพย์สินฯ ประเมินอยู่ที่ 813.84 ล้านบาทขณะที่การลงทุนใน โครงการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรณีบริหารพื้นที่กิจกรรมเชิงพาณิชย์ คณะทำงาน ประเมินการลงทุนของรัฐและเอกชน อยู่ที่ 3,010.53 ล้านบาท ส่วนกลุ่มที่ปรึกษา CCIV ประเมินอยู่ที่ 585.67 ล้านบาท “กรณีประกอบการร้านค้าในพื้นที่กิจกรรมเชิงพาณิชย์ คณะทำงานประเมินการลงทุนรวมของรัฐและเอกชน อยู่ที่ 3,342.53 ล้านบาท ขณะที่กลุ่มที่ปรึกษา CCIV ประเมินตัวเลขการลงทุนของรัฐและเอกชนอยู่ที่ 846.62 ล้านบาท”

นายชาญชัย ระบุว่า หลังจากนี้ สปท.เตรียมส่งเอกสารหลักฐานทั้งหมด พร้อมแนบ 30 รายชื่อ เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบเอาผิดต่อไป


ทอท. ดิวตี้ฟรี ปปช.