ครม.ไฟเขียวกลุ่มBSRร่วมลงทุนรถไฟฟ้าสายสีชมพู-เหลือง

30 May 2017


กลุ่ม BSR โล่งไปเปราะหนึ่ง ครม.ไฟเขียวให้ร่วมลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู-สายสีเหลือง ตามแผนเดิม ส่วนขยายที่อยู่นอหเหนือสัญญา รฟม.ให้เอกชนศึกษาและยื่นกลับมาอีกครั้ง

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ในส่วนของกระทรวงคมนาคมว่า ครม.ได้เห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี และสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) ตามนัยมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 และรฟม.นำเสนอ และอนุมัติให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ โดยยกเว้นการปฏิบัติตามมติครม. เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552 หลักเกณฑ์การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณและมาตรการอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้รฟม.สามารถก่อหนี้ผูกพันล่วงหน้าเกินกว่า 5 ปีได้

ทั้งนี้กรณีดังกล่าวครม.มีมติเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 อนุมัติให้รถไฟฟ้าสายสีชมพูเป็นระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว โดยให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการในรูปแบบ PPP Net Cost ซึ่งภาครัฐลงทุนค่างานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และภาคเอกชนลงทุนค่างานโยธา  ค่างานระบบและขบวนรถไฟฟ้า ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการและบริหารจัดการเดินรถและซ่อมบำรุงโครงการ รวมถึงอนุมัติค่างานที่เกี่ยวกับการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและค่าสำรวจอสังหาริมทรัพย์ วงเงิน 6,847 ล้านบาท และอนุมัติเงินสนับสนุนแก่เอกชนเป็นเงินสนับสนุนค่างานโยธาวงเงินไม่เกิน 20,135 ล้านบาท โดยกิจการร่วมค้าบีเอสอาร์(BSR Jiont Venture) เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้

ในส่วนสายสีเหลืองภาครัฐลงทุนค่างานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ส่วนภาคเอกชนลงทุนค่างานโยธา ค่างานระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า และค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ รวมทั้งบริหารการเดินรถ การซ่อมบำรุงโครงการ และค่างานที่เกี่ยวข้องกับการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ค่าสำรวจอสังหาริมทรัพย์ กรอบวงเงิน 6,013 ล้านบาท

"หลังจากนี้คาดว่ารฟม.จะสามารถลงนามสัญญาได้ในเร็วๆนี้ โดยในส่วนที่เป็นข้อเสนออื่นที่แยกเป็น 2 ส่วนคือข้อเสนอต่อเชื่อมแนวเส้นทางเข้าไปยังเมืองทองธานีของสายสีชมพู และการเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าบีทีเอสของสายสีเหลืองนั้น เดิมไม่ระบุไว้ในการนำเสนอกรอบให้ครม.อนุมัติดำเนินการเมื่อ 29 มีนาคม 2559 และรฟม.ได้เปิดให้เอกชนยื่นข้อเสนอให้รฟม.ประกอบการพิจารณา จึงได้ตัดออกจากในสัญญาย่อย และให้นำไประบุไว้ในสาระสำคัญของสัญญาว่าสำหรับในข้อเสนออื่นนั้นให้รฟม.และเอกชนทำการศึกษาความเหมาะสมและดำเนินการตามขั้นตอนของพ.ร.บ.ร่วมทุนฯปี พ.ศ.2556 ซึ่งเป็นการระบุไว้กว้างๆ"

ด้านกิจการร่วมค้าบีเอสอาร์ จะจัดให้มีการแถลงข่าวในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ เกี่ยวกับการดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแคราย-มีนบุรี และสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าว-สำโรง โดยนายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน), นายภาคภูมิ ศรีชำนิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) และนายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน)


รถไฟฟ้า สายสีเหลือง สายสีชมพู ร่วมลงทุน