'ขจรพงศ์ คำดี' และกลุ่มขายหุ้น EARTH ค้ำประกันหนี้ 'หมอ ยรรยง'

29 May 2017


ก.ล.ต.เผยได้รับแบบรายงานจาก "ขจรพงศ์ คำดี นาย พิรุฬห์ พิหเคนทร์ นาย พิพรรธ พิหเคนทร์ นาย พิสุทธิ์ พิหเคนทร์ นาย พิบูล พิหเคนทร์ " ขายหุ้น EARTH 8.36% ให้ หมอ ยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม เพื่อค้ำประกันหนี้ ยังถือในมือ 32.27%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยนาย ขจรพงศ์ คำดี นาย พิรุฬห์ พิหเคนทร์ นาย พิพรรธ พิหเคนทร์ นาย พิสุทธิ์ พิหเคนทร์ นาย พิบูล พิหเคนทร์ ว่าได้จำหน่าย หุ้นของบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) (EARTH) เมื่อวันที่ 15 พ.ค.2560 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น 8.36% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 32.27% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ การโอนดังกล่าวเป็นรายการโอนออกให้นายแพทย์ยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม เพื่อค้ำประกันหนี้
ด้านราคาหุ้น EARTH เปิดตลาดวันนี้ที่ 2.22 บาท และล่าสุดเวลา 11.30 น. อยุ่ที่ 2.20 บาท เพิ่มขึ้น 2 สตางค์ หรือ 0.92% มูลค่าการซื้อขาย 130.08 ล้านบาท


ก.ล.ต. EARTH ขจรพงศ์ คำดี