บตท.ติดหนึ่งในสิบของรัฐวิสาหกิจได้คะแนนประเมินผลดำเนินงานหมวดบริหารจัดการองค์กร

24 May 2017


บตท. ได้คะแนนประเมินผลดำเนินงานหมวดบริหารจัดการองค์กร/กระบวนการ ติดหนึ่งในสิบของรัฐวิสาหกิจ

นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยผลการประเมินประจำปี 2559 โดยคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ (Performance Agreement Committee : PAC)  และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ประกาศผลประเมินการดำเนินงานในหมวดบริหารจัดการองค์กร/กระบวนการ ที่ระดับคะแนน  4.4464    ซึ่งเป็นอันดับ 1 ของรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ในกลุ่ม BB  และได้รับคะแนนสูงสุดหนึ่งในสิบของรัฐวิสาหกิจจำนวน 54 แห่ง  ผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งเป็นปีที่สองติดต่อกัน

นางวสุกานต์  กล่าวถึงความสำเร็จนี้เกิดจากการทำงานที่ทุ่มเทและมุ่งมั่นของคณะกรรมการ และ พนักงาน บตท. มาโดยตลอด  นับเป็นความท้าทายของ บตท. ในปีต่อไปที่จะทำงานเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชน เพื่อรักษาคุณค่าที่ดีนี้ต่อไป  ตามวิสัยทัศน์ของบตท. “เป็นกลไกหลักเพื่อรองรับการขยายสินเชื่อที่อยู่อาศัยของประเทศไทย”


บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย บตท.