“อนันต์ อัศวโภคิน” ลาออกทุกตำแหน่ง 3 บจ.

22 May 2017


นายอนันต์ อัศวโภคิน แจ้งลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริ ษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ ( QH) , ลาออกจากการเป็ นประธานกรรมการและกรรมการ ของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ ( HM PRO  ) และลาออกจากตำแหน่ งประธานกรรมการ , ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ( LH )  มีผลตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป


อนันต์ อัศวโภคิน