กรมประมงยันจัดทำอัตลักษณ์เรือ 1.5 หมื่นลำเสร็จพ.ค.นี้

19 May 2017


กระทรวงเกษตรฯ เผยผลการตรวจสอบและจัดทำเครื่องหมายแสดงอัตลักษณ์เรือประมง ช่วงที่ 1 สำเร็จไปเกือบ 80 % ลุยต่อช่วงที่ 2 ยืนยันสิ้น พ.ค.นี้ ฐานข้อมูลเรือประมงของไทยเรียบร้อยแน่นอน

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2560 ได้ให้ผู้ประกอบการนำเรือมาตรวจสอบและจัดทำอัตลักษณ์ เพื่อที่จะให้เรือประมงทุกลำมีรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันและสามารถระบุตัวตนได้ชัดเจน อันจะทำให้เกิดความมั่นใจในการที่จะบริหารจัดการกองเรือประมงของไทยในอนาคต ตั้งแต่กลางเดือนเมษายนที่ผ่านมา และให้เจ้าหน้าที่ 3 ฝ่าย ได้แก่ กรมเจ้าท่า  ศปมผ. และ กรมประมง ร่วมดำเนินการตรวจวัดเรือประมงพาณิชย์ขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอสขึ้นไป จำนวนกว่า 1.55 หมื่นลำ โดยให้ผู้ประกอบการประมงนำเรือมาแสดงตน เพื่อตรวจวัดและจัดทำอัตลักษณ์ประจำเรือ ทั้งเรือที่มีทะเบียนเรือทั้งที่มีใบอนุญาตและไม่มีใบอนุญาตทำการประมง หรือเรือที่ถูกเพิกถอนทะเบียนไปแล้ว

ด้านนางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า ผลการดำเนินการตรวจวัดและจัดทำอัตลักษณ์เรือในช่วงแรกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นลงแล้ว พบว่ามีผู้ประกอบการนำเรือมาดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 1.18 หมื่นลำ (ข้อมูล ณ 18 พ.ค.60) และขณะนี้ได้เร่งให้มีการดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนเรือประมง ใบอนุญาตใช้เรือประมง ตลอดจนออกใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว สำหรับเรือที่นำมาตรวจวัดและจัดทำอัตลักษณ์เรือ

สำหรับช่วงเวลาต่อไปผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้นำเรือมาให้ตรวจวัด ให้นำเรือมาตรวจวัดและจัดทำอัตลักษณ์ให้ถูกต้อง หรือหากเรือที่ตนเองมีชื่อครอบครองอยู่มีสภาพชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้อีก ให้นำหลักฐานมาแสดงตน และแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเรือประมงไทยให้เป็นปัจจุบัน โดยภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ ฐานข้อมูลเรือประมงของไทยจะถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน


กรมประมงยันตรวจสอบ จัดทำอัตลักษณ์เรือ 1.5 หมื่นลำ เสร็จในพ.ค.นี้