ไทยขาดแรงงานอาชีวะปีละ 2 หมื่นคน

19 May 2017


“กอบศักดิ์” ชี้ แรงงานในระบบอาชีวะศึกษาของไทยขาดแคลนปีละ 2 หมื่นคน ทั้งขาดทักษะด้านภาษา บริหาร และกฎหมาย เผยรัฐเร่งพัฒนาทักษะนักศึกษาให้สอดคล้องความต้องการเอกชน

งานสัมมนา เรื่อง “อีกด้านหนึ่งของไทยแลนด์ 4.0อย่าเผลอทิ้งใครไว้ข้างหลัง” จัดโดยอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบแรงงานและระบบคุ้มครองผู้บริโภค ในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม สภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ (สปท.) นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยนายกรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "มุมมองไทยแลนด์ 4.0กับการขับเคลื่อนแรงงานสู่สากล" ว่า ตามนโยบายพัฒนาประเทศเข้าสู่เศรษฐกิจใหม่หรือไทยแลนด์ 4.0 เพื่อพัฒนาประเทศให้ก้าวพ้นจากประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง และขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม

นายกอบศักดิ์ กล่าวว่า จากนโยบายดังกล่าว ส่งผลให้แรงงานไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 จำเป็นต้องปรับตัวเพื่อรองรับโครงสร้างพื้นฐานใหม่ของประเทศที่จะนำระบบปัญญาประดิษฐ์มาใช้ ให้สอดรับกับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต อาทิ อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์ อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมไบโอเคมิคอล และอุตสาหกรรมหุ่นยนต์

“ขณะนี้การผลิตแรงงานในระบบอาชีวศึกษาของไทยไม่เพียงพอกับตลาดแรงงานและขาดแคลนแรงงานอาชีวศึกษาถึง 2 หมื่นคนต่อปี รวมถึงแรงงานไทยยังมีทักษะไม่ตรงกับความต้องการของภาคเอกชน โดยเฉพาะทักษะด้านภาษา การบริหารงาน และความรู้ด้านกฎหมาย รัฐบาลจึงมีนโยบายเร่งพัฒนาทักษะของนักศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับภาคเอกชนให้มากขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมมาตรการทางภาษีเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนต่างชาติสนใจมาประกอบธุรกิจในประเทศไทยให้มากขึ้น และมีมาตรการจูงใจให้มหาวิทยาลัยชั้นนำจากต่างประเทศมาตั้งสาขาในไทยได้ง่ายขึ้นด้วย”


นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล แรงงานอาชีวะ