กรมบัญชีกลางร่วมต้านคอร์รัปชั่น

19 May 2017


กรมบัญชีกลางสมัครเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกองค์กรส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐ (OGP) เน้นคอร์รัปชั่น-เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานตามนโยบาลรัฐบาลและให้ประชาชนมีส่วนร่วมสร้างความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ

นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายสำคัญในการผลักดันการขจัดทุจริตคอร์รัปชันให้เป็นวาระแห่งชาติ ต้องการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในประเทศไทย โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายรัฐ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน และสร้างความโปร่งใส โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลัง
โดยกรมบัญชีกลาง สมัครเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกองค์กรส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐ (Open Government Partnership : OGP) ซึ่งเป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ ปัจจุบันมีสมาชิกเข้าร่วมกว่า 70 ประเทศทั่วโลก

โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวต่อว่า การเข้าร่วมเป็นสมาชิก OGP นั้น มีเงื่อนไขโดยให้ประเทศไทยจะต้องจัดทำแผนปฏิบัติงานการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐ (National Action Plan) ร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม โดยครอบคลุมข้อผูกพัน (Commitment) ตามหลักการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการบริหารงานภาครัฐ ที่ OGP กำหนด และกระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการความร่วมมือเพื่อการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ เพื่อกำหนดแนวทางในการจัดเตรียมแผนปฏิบัติงานตามข้อกำหนดของ OGPโดยปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานในคณะกรรมการดังกล่าว

ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้ร่วมมือกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) และองค์กรส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐ (Open Government Partnership : OGP) จัดประชุม “โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐ” ขึ้นในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ กรมบัญชีกลาง โดยได้รับเกียรติจากนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาสังคม
เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

นางสาวอรนุช กล่าวทิ้งท้ายว่า การเข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคี OGP นับว่าเป็นมิติใหม่ในเรื่องการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานภาครัฐของประเทศไทย ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย และการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน ตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดในระบบราชการมากยิ่งขึ้น


กรมบัญชีกลาง ต้านคอร์รัปชั่น OGP