ORI เทกโอเวอร์ พราวด์ ฯ 4พันล้านบาท

18 May 2017


บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ เปิดเผยว่า การประชมุคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 มีมติ เห็นชอบการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ จำนวน 10 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000 ล้านบาท จาก บริษัท พราว บีชคลับหัวหิน บริษัท พีเอ็น แคปปิตอล และนายธงชัย บุศราพันธ์

ส่วนการชำระเงินค่าหุ้น คณะกรรมการ อนุมัติให้บริษัทวางหลักประกันสัญญาเพื่อการชำระหนี้ ออกโดยสถาบันการเงิน จำนวน 200 ล้านบาท และบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน 40,598,585.50 บาท เป็น 780,791,954.50 บาท ขายนักลงทุนเฉพาะเจาะจง(พีพี) แบ่งจัดสรรจำนวน 56,838,020 หุ้น ให้แก่ นาง จรัสพิมพ์ ลิปตพลัลภ ในราคาห้นุละ 12.3157 บาท รวมเป็นเงิน 700 ล้านบาท จัดสรรให้นายธงชัย 12,179,576 หุ้น เป็นเงิน 150 ล้าน บาท และให้นางนุ่น ทวีศรี 12,179,575 หุ้น มูลค่า 149,999,991.83 บาท

ทั้งนี้ ราคาหุ้นที่ 12.3157 บาท เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่า 90% ของราคาตลาด


ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ พราวด์ เรสซิเดนซ์