ก.ล.ต.จ่อห้ามรายย่อย5แสนบาทลงทุนกอง AI

17 May 2017


ก.ล.ต.จ่อปรับเกณฑ์ลงทุนกองทุนรวม ห้ามรายย่อยเงินลงทุนขั้นต่ำ 5 แสนบาทลงทุนกองทุน AI เปิดขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและรายใหญ่ไฮเน็ตเวิร์ค หวั่นนักลงทุนไม่เข้าใจเรื่องความเสี่ยง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีแนวคิดที่จะปรับหลักเกณฑ์การลงทุนของกองทุนรวมทุกประเภทไม่จำกัดเฉพาะกอง term fund ให้เหมาะสมกับประเภทของผู้ลงทุน โดยกรณีกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป จะกำหนดให้กระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ออกหลายรายมากยิ่งขึ้น และอนุญาตเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ (II & HNW) เท่านั้นที่สามารถลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย (กอง AI) ที่ไม่กระจายการลงทุนได้ โดยจะยกเลิกการอนุญาตเสนอขายกอง AI ดังกล่าวกับผู้มีเงินลงทุนสูง (มีเงินลงทุนครั้งแรกตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป) ซึ่งอาจเป็นผู้ลงทุนรายย่อยที่อาจขาดความเข้าใจความเสี่ยงของการลงทุนในกองดังกล่าวอย่างเพียงพอ

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังจะปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลกองทุนรวมทุกประเภทเพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจลักษณะความเสี่ยงของกองทุนรวมโดยให้เปิดเผย (1) คำเตือนใต้ชื่อกองทุนสำหรับกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนเสี่ยงค่อนข้างสูง (2) ระดับความเสี่ยงของกองทุนให้สะท้อนความเสี่ยงจากคุณภาพของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนและความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว และ (3) แผนภาพอันดับความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่ของกองทุนและน้ำหนักการลงทุนตามการจัดอันดับเครดิต ซึ่งหลักเกณฑ์ใหม่เกี่ยวกับเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมนี้คาดจะมีผลในไตรมาส 4 ปี 2560

ก.ล.ต.จึงจะเปิดรับฟังความคิดเห็น (เฮียริ่ง) การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกระจายการลงทุน การเปิดเผยคำเตือน และความเสี่ยงของกองทุนรวม เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและมีข้อมูลที่ครบถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบันกองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการ (term fund) สามารถเสนอขายได้ทั้งกับผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และมักจะถูกเสนอขายเป็นสินค้าทดแทนเงินฝาก ผู้ลงทุนจึงนิยมลงทุนในกอง term fund เนื่องจากเข้าใจผิดว่าเป็นสินค้าที่มีความเสี่ยงต่ำในลักษณะเดียวกับเงินฝาก ทั้งที่ความเป็นจริงแล้ว ความเสี่ยงของแต่ละกองจะขึ้นอยู่กับทรัพย์สินที่กองลงทุน

นอกจากนี้ ผู้ถือหน่วยกอง term fund จะไม่สามารถไถ่ถอนการลงทุนได้จนกว่าจะครบกำหนดอายุของกองทุน และหลายกองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในหลักทรัพย์ของผู้ออกน้อยราย ทำให้มีการกระจุกตัวของความเสี่ยงสูง ดังนั้น หากผู้ลงทุนไม่เข้าใจในลักษณะความเสี่ยงของแต่ละกองอย่างเพียงพอ ก็อาจเลือกลงทุนโดยมีความเสี่ยงเกินกว่าความเสี่ยงที่ตนรับได้

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. (www.sec.or.th/hearing) ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือโทรสาร 0-2033-9938 หรือ 0-2033-9665 หรือทาง e-mail [email protected] หรือ


ก.ล.ต. กองทุนรวม กอง AI