7 ข้อควรรู้ก่อนไปสัมภาษณ์งาน สัมภาษณ์แบบไหนให้ได้งาน

17 May 2017


สัมภาษณ์งาน คำที่ใครหลายคนอยากได้ยิน เมื่อคุณได้ถูกเรียกให้ไปสั มภาษณ์งาน สิ่งแรกที่คุณควรรู้คือโอกาสได้ มาหาคุณแล้วอยู่ที่คุ ณจะสามารถรักษาโอกาสนั้นได้ มากน้อยเพียงใด และด้วยยุคปัจจุบันมีการแข่งขั นค่อนข้างสูงในทางธุรกิจ ดังนั้นองค์กรต่างๆ ต้องการที่จะรับและคัดสรรบุ คลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และทัศนคติในเชิงบวกเข้าร่ วมทำงานด้วย จึงส่งผลให้การสัมภาษณ์งานมี ความเข้มข้นมากขึ้น และทำให้มีการแข่งขั นในการหางานค่อนข้างสูง เพราะฉะนั้นการเตรียมตัวที่ดีย่ อมเป็นสิ่งที่ดีแน่นอน ทั้งนี้ แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ขอแนะ 7 ข้อที่ผู้สัมภาษณ์งานควรรู้

1.วางแผนในการตอบคำถาม : การเตรียมตัวที่ดีโดยรู้จั กนำเสนอเหตุการณ์ตามลำดับที่ เหมาะสมจากประสบการณ์ ในการทำงานหรือประสบการณ์จากชี วิตประจำวันในการตอบคำถามที่ สอดคล้องกับทักษะต่างๆ

2.การแต่งกาย : การแต่งกายไม่สุภาพบางคนอาจจะคิ ดว่าในยุคปัจจุบันมีองค์ กรมากมายที่ไม่เคร่งในเรื่ องของการแต่งกาย แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า ในฐานะผู้สมัครสามารถแต่งกายตามใจฉันโดยไม่ดูถึ งกาละเทสะ เพราะการแต่งกายไม่สุภาพถือว่ าผู้สมัครไม่ให้เกียรติต่ อสถานที่ทำงานและผู้สัมภาษณ์งาน ซึ่งจะทำให้ความประทั บใจแรกพบของผู้สัมภาษณ์ที่มีต่ อผู้สมัครงานลดลง

3.เวลา : การตรงต่อเวลาถือเป็นสิ่งสำคั ญที่สุด ในการสัมภาษณ์แต่ละครั้ง ผู้สมัครควรจะต้องมาก่อนเวลาอย่ างน้อยที่สุดคือ 30 นาที ในกรณีที่ผู้สมัครไม่ สามารถมาตรงต่อเวลาได้ ผู้สมัครควรที่จะต้องโทรบอกองค์ กรก่อนเวลาสัมภาษณ์งาน  การที่ผู้สมัครมาสัมภาษณ์สายหรื อในกรณีที่มาสายโดยไม่โทรมาแจ้ง ทางองค์กรจะมองว่าผู้สมัครคนนั้ นเป็นคนที่ไม่ตรงต่อเวลา ไม่ให้เกียรติต่อผู้สัมภาษณ์งาน และไม่มีความรับผิดชอบ ซึ่งอาจจะทำให้ผู้สมัครงานตกสั มภาษณ์ได้

4.ข้อมูลเกี่ยวข้องกับองค์กรที่ ไปสมัคร : การเตรียมหาข้อมูลที่เกี่ยวกั บองค์กรและหน้าที่รับผิดชอบของตำแหน่งงานที่คุณสมัคร การที่คุณสื่อให้ผู้สัมภาษณ์รู้ ว่าคุณมีความรู้เกี่ยวกับองค์กรและงานที่คุณสมัครเข้ามาจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าคุณให้ ความสนใจ ใส่ใจ และมีความประสงค์อยากจะร่วมงานกับองค์กร

5.การพูด : การที่ผู้สมัครพูดเยอะเกินความจำเป็นนั้นไม่ได้เป็นการบ่งบอกว่าคุณเก่ง หรือ คุณมีความสามารถในการสื่อสาร ในทางกลับกันคุณอาจจะสร้างความรำคาญและถูกมองว่าคุณเป็ นคนที่ไม่ค่อยมีสาระ ดังนั้นการพูดในสิ่งที่มี สาระและตอบให้ตรงประเด็นจึงถือเป็นเรื่องสำคัญ

6.ความมั่นใจ : การไม่สบตาผู้สัมภาษณ์ในระหว่างสัมภาษณ์งานจะเป็นการสื่อว่ าคุณเป็นคนที่ไม่มีความมั่ นใจในตนเองซึ่งในยุคปัจจุบั นความมั่นใจถือว่าเป็นปัจจั ยสำคัญในการเลือกผู้สมัคร ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าคุ ณจะต้องจ้องตาผู้สัมภาษณ์ ตลอดเวลา ให้สบตาแค่เพียงเหมาะสมเท่านั้น

7.การถามแต่เรื่องเงินเดือน : การที่ผู้สมัครตั้งคำถามแต่เรื่องเงินเดือนและเรื่องสวัสดิการอย่างเดียว จะเป็นการบ่งบอกว่าผู้สมัครให้ ความสนใจในเรื่องเงินมากกว่างาน  ซึ่งถ้าเลือกได้ องค์กรทุกองค์กรต้องการพนักงานที่สนใจในเรื่องของงานมากกว่า

ท้ายสุดคือ ทุกๆครั้งที่คุณมีโอกาสในการสัมภาษณ์งาน คุณควรจะทำให้ดีที่สุดเปรียบเสมือนว่าคุณได้รับแค่ โอกาสครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายถึงแม้ว่างานนั้นจะเป็นงานในฝันของคุณหรือไม่ก็ตาม สำหรับแนวทางข้างต้นอาจเป็นเพียงข้อมูลที่ไม่มากนัก โดยทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับตัวคุณในการเลือกเปิดรับในด้านต่าง ทั้งการพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอ การมีสติในการตอบคำถาม พูดให้ชัดถ้อยชัดคำ วางบุคลิกภาพให้ดี การมีเป้าหมายที่ชัดเจน หรือแม้กระทั้งการสร้างไฟให้กับตัวคุณเอง  ก็ถือเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันที่จะทำให้คุณมีความพยายามในการทำงาน หากคุณเตรียมตัวมาดี รับรองว่าคุณจะได้คำตอบรับจากองค์กรอย่างที่หวังไว้แน่นอน


สมัครงาน