ชี้แนวโน้มขีดความสามารถไทยบวก ภาครัฐ/ธุรกิจ/โครงสร้างพื้นฐานดี

23 October 2015


IMD และ WEF ชี้ศักยภาพความสามารถทางการแข่งขันของไทยยังมีแนวโน้มดี หลังพบปัจจัยด้านประสิทธิภาพภาครัฐ ภาคธุรกิจ และโครงสร้างพื้นฐานดี เป็นสัญญาณบอกให้ไทยแข่งขันได้ในระยะยาว ขณะที่การพัฒนาคน ส่งผลให้อัตราว่างงานต่ำนายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานคณะอนุกรรมการด้านการจัดการข้อมูลและสื่อสารประชาสัมพันธ์ ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กพข.) เปิดเผยว่า จากการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของแต่ละประเทศ IMD (International Institute for Management Development) และ WEF (World Economic Forum) ปี 2558 พบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ใกล้เคียงกัน โดย อยู่อันดับที่ 30 ของ IMD และ อยู่อันดับที่ 32 ของ WEF ซึ่งเป็นตัวชี้วัดถึงศักยภาพความสามารถการแข่งขันของไทยยังมีแนวโน้มที่ดีอยู่ ถึงจะลดลงจากปีที่แล้ว 1 อันดับ

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พบว่า ปัจจัยด้านประสิทธิภาพภาครัฐ ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ และโครงสร้างพื้นฐานที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น เป็นสัญญาณที่ดี ทำให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันในระยะยาวได้ โดยเฉพาะปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ที่เป็นปัจจัยสำคัญในการยกระดับรายได้ประชาชาติ และเป็นอาวุธหลักในการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการของประเทศไทยให้แข่งขันในตลาดโลกได้ ปัจจัยพื้นฐานอีกด้านที่จะช่วยสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันระยะยาวคือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งประเทศไทยมีปัจจัยด้านการศึกษาปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการฝึกอบรม และมีจุดแข็งในด้านการจ้างงาน ที่อยู่ในอันดับที่ 3 ของโลก เนื่องจากประเทศไทยมีอัตราการว่างงานที่ต่ำ เป็นประเทศที่มีความสุขทางเศรษฐกิจมากที่สุดใน 51 ประเทศที่ได้รับการจัดอันดับ โดยบลูมเบิร์กในปี 2558 โดยไทยมีคะแนนรองลงมาจากสวิสเซอร์แลนด์และญี่ปุ่น

โดยการจัดอันดับของทั้งสองสถาบัน ซึ่งเป็นผลจากการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหารภาคธุรกิจ สะท้อนให้เห็นความเชื่อมั่นมากขึ้นต่อการบริหารงานภาครัฐในปีนี้ ขณะที่ในช่วงปลายปีนี้ถึงปีหน้า คาดว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นภายหลังการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่ในเดือนกันยายน จะมีส่วนเพิ่มความเชื่อมั่นและสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจได้มากขึ้น ขณะที่เป้าหมายต่อไปของประเทศไทย คือการพัฒนาให้ก้าวกระโดดจากกลุ่มประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพการลงทุน (Efficiency Driven) ไปสู่กลุ่มประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation Driven) โดยมีรายได้ประชาชาติที่สูงขึ้น มีแนวโน้มเติบโตดีขึ้นเช่นเดียวกับเศรษฐกิจอาเซียนและเศรษฐกิจโลกโดยรวม

รูปภาพจาก http://www.imd.org/

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 35 ฉบับที่ 3098 วันที่ 22-24 ตุลาคม พ.ศ. 2558


IMD WEF นายเทวินทร์ วงศ์วานิช คณะอนุกรรมการด้านการจัดการข้อมูลและสื่อสารประชาสัมพันธ์ กพข. International Institute for Management Development World Economic Forum