พาณิชย์เร่งพัฒนาระบบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มโอกาสธุรกิจแข่งตลาดโลก

4 May 2017


"สนธิรัตน์" ห่วงผู้ประกอบการ เร่งกรมพัฒนาธุรกิจการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์อำนวยความสะดวกภาคธุรกิจเต็มที่ หวังปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี พร้อมสร้างความเชื่อมั่นดึงนักลงทุนชาวต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจในไทย

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจอย่างเต็มที่ เนื่องจากโลกทุกวันนี้มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว การดำเนินธุรกิจมีการพัฒนาในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจทางการเงินที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้เงินระบบ e-Payment หรือ e-Money มากขึ้น รูปแบบใหม่ที่นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำธุรกรรมต่างๆ อาทิ FinTech Startup หรือ Crowdfunding หรือซื้อขายสินค้าและบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต (e-Commerce) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เป็นความท้าทายของประเทศไทยที่ต้องเผชิญและเตรียมรับมือ

“กระทรวงพาณิชย์" ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการเชื่อมโยงการค้าทุกระดับ ได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและระดับโลกซึ่งจะเป็นทั้งโอกาสและอุปสรรคทางการค้าที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้น การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในโลกธุรกิจที่มีอัตราการแข่งขันกันอย่างดุเดือด การอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจโดยใช้เทคโนโยลีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดทางหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของไทยให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ในทุกตลาด รวมทั้ง ช่วยปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศให้ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี อันเป็นการเพิ่มโอกาสทางการค้าของไทยมากขึ้น


กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตลาดโลก สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ พาณิชย์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์