"ทวิช"พึ่งศาลวอน ก.ล.ต.-ตลาดฯสอบประธาน IFEC จัดเลือกตั้งมิชอบด้วยกม.

3 May 2017


"ทวิช" ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ IFEC ออกแถลงการณ์ขอพึ่งอำนาจศาลลงดาบ "หมอวิชัย" ประธานบริษัทฯ จัดเลือกตั้งมิชอบด้วยกฎหมาย ส่อ"โมฆะ" หลังใช้วิธีลงคะแนนสะสมรอบสอง

นายทวิช เตชะนาวากุล ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (IFEC) ออกแถลงการณ์โดยเนื้อหาระบุว่า หลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ได้มอบหมายให้ทนายยื่นหนังสือคัดค้านการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรรมการ IFEC ต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เนื่องจากนายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์ ในฐานะประธานในที่ประชุม ดำเนินการประชุมขัดต่อข้อบังคับของบริษัท โดยใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการด้วยวิธีการลงคะแนนแบบสะสม (Cumulative vote) ซึ่งขัดจากหลักการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนโดยทั่วไปที่ใช้วิธีการแบบหนึ่งคนหนึ่งเสียง (One Man One Vote) ซึ่งถือเป็นวิธีการลงคะแนนที่ไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนต่อข้อบังคับของบริษัท ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 70 และยืนยันว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งทางอาญาและทางแพ่งแก่นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์ และหรือบุคคลใดที่ร่วมกันกระทำให้ตน และ IFEC ได้รับความเสียหายจนถึงที่สุด

"ที่สำคัญเรื่องดังกล่าวไม่ได้ผ่านการอนุมัติของบอร์ดในการประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายนที่ผ่านมาอีกด้วย ซึ่งเรื่องดังกล่าวได้มีการรายงานข้อมูลไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ไปแล้ว"นายทวิช กล่าว

นอกจากนี้ กรรมการเสียงข้างมากบนเวทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พร้อมผู้ถือหุ้นมากกว่ากึ่งหนึ่งในห้องประชุม ซึ่งรวมถึงนายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิกุล หรือศิริวัฒน์แซนด์วิช ก็ได้ยกมือคัดค้านด้วย โดยระบุว่าเขาเข้าร่วมประชุมบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 100 ครั้ง ตลอดระยะเวลามากกว่า 30 ปี ไม่เห็นมีการเลือกตั้งกรรมการด้วยวิธีนี้ และที่สำคัญในวาระนี้กลุ่มผู้สนับสนุนตนประมาณ 450 ล้านเสียง ก็ไม่ลงคะแนนเสียง เพื่อแสดงเจตนารมณ์คัดค้านความไม่ถูกต้อง เนื่องจากเป็นการเลือกตั้งโดยขัดหลักกฎหมายและไม่เป็นตามข้อบังคับของบริษัท

"ทั้งที่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคมที่ผ่านมา ผู้ถือหุ้นเสียงส่วนใหญ่ไม่รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 ม.ค.2560 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2560 ที่ผ่านมา และไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งกรรมการที่ใช้วิธีการแบบ Cumulative vote แต่นายวิชัย ก็ยังเลือกใช้วิธีการแบบผิดๆ เพื่อสกัดการเข้ามาของผมในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับของบริษัทและผิดกฎหมาย ในฐานะประธานการประชุมเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ผมก็ได้แต่หวังว่าฟ้าจะมีตา หน่วยงานที่กำกับดูแลตลาดทุนอย่างสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯจะเข้ามาตรวจสอบ และเร่งจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อย"นายทวิช กล่าว

นายทวิช กล่าวต่อว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้มีการกำหนดให้มีการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ซึ่งกลับกลายเป็นว่ากรรมการในฝั่งของตน ซึ่งประกอบด้วย นายสมชาย สกุลสุรรัตน์ พลตำรวจเอกสุนทร ซ้ายขวัญ และ นายปริญญา วิญญรัตน์ ต้องออกตามวาระที่ครบกำหนด ทั้งๆที่ผู้ถือหุ้นเพิ่งแต่งตั้งให้เข้ารับตำแหน่งไปเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ยังไม่ได้เข้าทำงานเลย แต่ถูกเสนอชื่อให้ออก โดยที่กรรมการในฝั่งหมอวิชัยไม่มีคนถูกเสนอให้ออกตามวาระ ไม่รู้ว่าใช้หลักเกณฑ์อะไรในการพิจารณา ทำไมไม่ใช้วิธีการจับฉลากตามที่กฎหมายกำหนด

"หากหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนไม่เข้ามาดูแลประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น จากการเลือกตั้งกรรมการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดจะทำให้กรรมการในฝั่งของผม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และมีกรรมการเสียงข้างมากจำนวน 5 คน ลดลงเหลือเพียง 4 คนเท่านั้น"นายทวิช กล่าว


IFEC ทวิช เตชะนาวากุล