จดหมายเปิดผนึกจากพนักงานที่ถูกเลิกจ้าง ถึงท่านกรรมการ และผู้ถือหุ้น IFEC

3 May 2017


วันที่ 2 พฤษภาคม 2560

เรื่อง การเลิกจ้างพนักงานโดยไม่จ่ายเงินชดเชยจานวน 24 คน และเลิกจ้างพนักงานพิการ 1 คน

เรียน นายแพทย์วิชัย ถาวรวัฒนยงค์ และท่านกรรมการทั้ง 8 ท่าน และท่านผู้ถือหุ้น IFEC

เนื่องจาก IFEC ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 นี้ ซึ่งนอกจากเรื่องที่อยู่ในวาระการประชุมและเรื่องที่ท่านต้องร่วมกันแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนแล้วนั้น ยังมีอีกเรื่องที่รอการพิจารณาจากท่าน คือการเลิกจ้างพนักงานโดยไม่จ่ายเงินชดเชยจานวน 24 คน และเลิกจ้างพนักงานพิการ 1 คน

พวกเราพนักงานจานวน 24 คน ประกอบไปด้วยระดับผู้บริหาร พนักงาน แม่บ้าน คนขับรถ ถูกสั่งพักงาน และเลิกจ้างโดยมีความผิด ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 เป็นต้นมา ซึ่งนับแต่วันที่พวกเราถูกสั่งพักงาน และเลิกจ้างโดยที่ท่านระบุความผิดให้นั้น พวกเราไม่มีโอกาสเข้าไปเก็บทรัพย์สินส่วนตัวในบริษัทฯ ได้รับเพียงสิ่งของที่ท่านเก็บบางส่วนมาคืนให้ที่หน้าบริษัทฯ เท่านั้น พวกเราถูกควบคุม และกีดกัน โดยชายชุดดานับ 10 คน ชายชุดดาที่ท่านจ้างมาปฏิบัติกับพวกเราเหมือนไม่ใช่พนักงาน ชายชุดดาที่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าท่านจ้างมาด้วยเงินส่วนตัวหรือเงินของบริษัท

หนังสือสั่งพักงาน และหนังสือเลิกจ้าง ลงนามโดยนายแพทย์วิชัย ถาวรวัฒนยงค์ ซึ่งแจ้งว่าพวกเราแต่ละคนมีความผิดแตกต่างกันไป ไม่มีการตักเตือนด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร และไม่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนพนักงานใดๆ ทาให้พวกเราไม่ได้รับค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน และไม่ได้รับเงินช่วยเหลือการว่างงานจากสานักงานประกันสังคม ถึงแม้พวกเราได้ฟ้องร้องกับศาลแรงงานกลาง และมีการไกล่เกลี่ยครั้งที่ 1 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งในวันนั้น บริษัทฯ ได้แต่งตั้งทนายมาจัดการแทน ซึ่งทนายของท่านก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าพนักงานคนใดต้องไกล่เกลี่ย และพนักงานคนใดต้องฟ้องร้อง จึงขอนัดไกล่เกลี่ยครั้งที่ 2 ในเดือน พฤษภาคม 2560 นับจากเดือนธันวาคม 2559 ถึง ปัจจุบัน พวกเราไม่มีรายได้ แต่มีประวัติว่าถูกเลิกจ้างโดยมีความผิดที่สานักงานประกันสังคม ประวัติการทางานด่างพร้อย และได้รับความเดือดร้อนในเรื่องการสมัครงานใหม่

การเลิกจ้างพนักงาน 24 คน ทาให้พนักงานรวมของบริษัทฯ ลดลง ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องมีพนักงานพิการ บริษัทฯ จึงเลิกจ้างพนักงานพิการตาบอดทั้ง 2 ข้างโดยจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน หนังสือเลิกจ้างลงนามโดยนายแพทย์วิชัย ถาวรวัฒนยงค์ ถึงแม้ท่านจะจ่ายเงินชดเชยให้คนพิการ แต่ขอเรียนถามนายแพทย์วิชัย ว่าขณะท่านลงนามเลิกจ้างคนพิการนั้น ท่านมีความรู้สึก มีความเมตตากรุณาและมนุษยธรรมอยู่ในระดับใด จึงลงนามเลิกจ้างแม้กระทั่งผู้พิการตาบอดได้
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านกรรมการและผู้บริหารชุดใหม่จะเสียสละเวลามาให้ความเป็นธรรมกับพวกเรา มีหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาลเพียงพอ โดยเฉพาะระดับพนักงาน แม่บ้าน คนขับรถ พวกเขามีความผิดอะไร ถ้าท่านไม่สามารถชี้ชัดความผิดได้ ก็ช่วยชดเชยพวกเขาด้วยความเป็นธรรมเป็นลาดับต้นๆ ก่อน ขอขอบพระคุณล่วงหน้าจดหมายเปิดผนึก ผู้ถือหุ้น IFEC กรรมการ พนักงาน ถูกเลิกจ้าง