ลพบุรีสุดทนเดินหน้าจัดระเบียบลิง

27 April 2017


ลพบุรีเตรียมบริหารจัดการปัญหาลิงอย่างยั่งยืนตามแผนแม่บทของ สนช. เพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการปัญหาลิงของจังหวัดอื่นนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เผยว่า จากการสำรวจปัญหาสัตว์ป่าของสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในปี พ.ศ.2554 พบว่าปัญหาสัตว์ป่ารบกวนประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 47 จังหวัด คือ ลิง ซึ่งประชากรลิงที่สร้างปัญหามีจำนวน 51,000 ตัว ดังนั้นกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการลิงและถิ่นที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน พ.ศ.2559-2579 ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 20 ปี ของรัฐบาล ประกอบกับรัฐบาลก็ได้ให้ความสนใจในการแก้ไขปัญหาลิงในจังหวัดลพบุรีและมีความมุ่งหมายให้บริหารจัดการปัญหาลิงในจังหวัดลพบุรีให้ประสบความสำเร็จภายใน 2 ปี ตามข้อสั่งการของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อคราวเป็นประธานการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2559ทาง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ โดยคณะกรรมการฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาลิงในจังหวัดลพบุรี โดยนำเสนอแนวทางและมาตรการในการบริหารจัดการปัญหาลิงในจังหวัดลพบุรีอย่างยั่งยืน และให้สามารถเป็นต้นแบบการบริหารจัดการลิงสำหรับจังหวัดอื่นๆ ที่ประสบปัญหาในลักษณะเดียวกัน โดย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการลิง เน้นการควบคุมประชากรลิง การดำเนินการต่อลิง และการดูแลสุขภาพและสวัสดิภาพลิง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการถิ่นที่อยู่อาศัยของลิง เน้นการฟื้นฟูระบบนิเวศของถิ่นอาศัยเดิม การสร้างสถานที่รองรับลิงใหม่ และยุทธศาสตร์ที่ 3 การบูรณาการแก้ไขปัญหาลิง เน้นการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะทำงาน การให้ความรู้สร้างความตระหนัก สร้างวินัย การมีส่วนร่วม การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงนิเวศ และการให้ความรู้ประชาชนทั่วไป


จังหวัดลพบุรี กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ลิง