ซีพีเอฟโชว์กระบวนการผลิตเบเกอรี่อัตโนมัติ สู่ไทยแลนด์4.0

21 April 2017


ซีพีเอฟ โชว์กระบวนการผลิตขนมปังบัน  ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงเป็นระบบอั ตโนมัติตลอดสายการผลิต ลดการสัมผัสมือ ตอกย้ำการเป็นผู้นำคุ ณภาพและอาหารปลอดภัย 4.0 ตรวจสอบย้อนกลับได้ ตลอดห่วงโซ่การผลิต

นายวีรชัย รัตนบานชื่น ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า โรงงานแปรรูปอาหารของบริษัทที่อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ได้รับการรับรองหลักเกณฑ์วิธี การปฏิบัติที่ดีในการผลิต (GMP) และระบบการวิเคราะห์อั นตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) ตามมาตรฐานอาหารสากล Codex จาก บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน ( บีโอไอ ) ให้เกียรติร่วมในพิธีรั บมอบมาตรฐานดังกล่าว(21 เม.ย.60)

โรงงานเบเกอรี่แห่งนี้เป็ นโรงงานระบบปิดทั้งหมด ใช้เงินลงทุน 650 ล้านบาท ได้รับการส่งเสริมการลงทุ นจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI) เปิดดำเนินการเมื่อปี 2559 โดยกระบวนการผลิตใช้เครื่องจั กรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการใช้โปรแกรม SCADA ที่เชื่อมต่อเครื่องจักรทุกเครื่ องและอุปกรณ์

สินค้าหลักของโรงงาน ได้แก่ ขนมปังเบอร์เกอร์ และขนมปังฮอทดอก โดยมีกำลังการผลิต 4.8 แสนชิ้นต่อวัน ซึ่งเป็นการผลิตเพื่อส่งต่อไปยั งโรงงานอาหารในเครือซีพีเอฟ  เพื่อผลิตเป็นอาหารพร้อมรั บประทาน ภายใต้ตราสินค้าซีพี เช่น เบอร์เกอร์ไก่ย่างถ่าน เบอร์เกอร์หมูซุปเปอร์สไปซี่ เวฟด็อกไส้กรอกชีส เป็นต้น

“บริษัทได้พัฒนาบุคลากรทุกระดั บให้มีทักษะหลายด้านพร้อมก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ทำให้โรงงานมีประสิทธิภาพสูง โดยใช้คนเพียง 32 คน เทียบกับโรงงานเบเกอรี่ทั่วไปที่ ใช้คนมากกว่า 100 คน เช่น วิศวกรหนึ่งคนสามารถทำหน้าที่ ควบคุมการผลิต บำรุงรักษาเครื่องจกร และควบคุมคุณภาพในเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นผลมาจากการออกแบบ ติดตั้งเครื่องจักรและซอฟต์แวร์ ที่เป็นระบบอัตโนมัติและต่อเนื่ อง ที่สำคัญคือ ลดการสัมผัสมือ”


ซีพีเอฟ ผลิตเบเกอรี่อัตโนมัติ โรงงานบางน้ำเปรี้ยว สู่ไทยแลนด์ 4.0