ทางเลี่ยงเมืองพนัสนิคม แก้ปัญหาจราจร-ขยายพื้นที่ทางเศรษฐกิจ

21 April 2017


ปัจจุบันอยู่ระหว่างกรมทางหลวง (ทล.)จ้างบริษัทที่ปรึกษาเร่งดำเนินการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจวิศวกรรม เเละผลกระทบสิ่งเเวดล้อม โครงการก่อสร้างทางเเนวใหม่ สายทางเลี่ยงเมืองพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ที่ปัจจุบันเป็นทางผ่านของเส้นทางคมนาคมขนส่งสินค้าจากนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งเป็นแหล่งผลิตที่สำคัญป้อนสู่ประตูการค้าระหว่างประเทศที่สำคัญได้แก่ ท่าเรือนํ้าลึกแหลมฉบังและมาบตาพุด

โดยจะพบว่ารถบรรทุกสินค้าจากจังหวัดฉะเชิงเทราจะใช้ทางหลวงหมายเลข 315(พนัสนิคม-ฉะเชิงเทรา)เพื่อเข้าสู่ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7และจังหวัดชลบุรี และยังใช้ทางหลวงหมายเลข 349และทางหลวงหมายเลข3246 เพื่อเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 344 และทางหลวงหมายเลข 331 เพื่อเดินทางไปยังจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและผ่านประตูการค้าชายแดนด่านอรัญ-ประเทศ จังหวัดสระแก้วไปยังกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านของไทย

ดังนั้นเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดและช่วยให้การขนส่งสินค้ามีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้น ทล. จึงมีแนวคิดที่จะก่อสร้างทางแนวใหม่ สายทางเลี่ยงดังกล่าวนี้โดยเริ่มจากทางหลวงหมายเลข 315 ตัดผ่านทางหลวงหมายเลข 349 ทางหลวงหมายเลข 3246 และ/หรือทางหลวงหมายเลข 3284 แล้วไปบรรจบทางหลวงหมายเลข 315 ในลักษณะถนนวงแหวนรอบตัวเมืองพนัสนิคม เพื่อใช้เป็นเส้นทางหลักในการขนส่งสินค้า และแยกการจราจรผ่านเมืองพนัสนิคมออกจากการจราจรท้องถิ่นภายในอำเภอพนัสนิคมอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

ในครั้งนี้ทล.ให้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่โครงการน้อยที่สุดโดยทล.ได้กำหนดให้มีการดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดระยะเวลาการศึกษาของโครงการนี้ด้วย เพื่อมุ่งเน้นการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ชัดเจน เกิดความเข้าใจในเหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์จากการพัฒนาโครงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างครอบคลุมทั่วถึง ลดความขัดแย้งเกิดความเข้าใจ และยอมรับการพัฒนาโครงการ

ด้านประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนั้นจะพบว่าโครงการดังกล่าวนี้มีส่วนอย่างมากในการช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรหนาแน่นบริเวณทางหลวงหมายเลข 315 ที่จะเข้าสู่ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7(มอเตอร์เวย์) ไปยังจังหวัดชลบุรี / ทางหลวงหมายเลข349 และทางหลวงหมายเลข3246 เพื่อเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 344 และทางหลวงหมายเลข 331 ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมโยง ไปยังจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและชายแดนด่านอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วซึ่งมีปริมาณจราจรมากและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน

นอกจากนั้นยังเป็นการพัฒนาทางหลวงแนวใหม่ให้เป็นทางเลือกในการเดินทางและขนส่งยานพาหนะที่ไม่จำเป็นต้องวิ่งผ่านตัวเมืองพนัสนิคม ให้เป็นทางเลือกในการใช้เส้นทางเลี่ยงเมืองพนัสนิคม จัดเป็นการแยกทางผ่านและขนส่งสินค้าออกจากการเดินทางของประชาชนภายในตัวเมืองพนัสนิคมทำให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกและเกิดความปลอดภัยในการเดินทาง เพิ่มศักยภาพในการขยายพื้นที่ทางเศรษฐกิจของอำเภอพนัสนิคมและพื้นที่ใกล้เคียง

รูปแบบขนาด 4 ช่องจราจร ไหล่ทางกว้าง 3.50เมตร มีเกาะกลาง โดยเส้นทางเลือกด้านตะวันตก (B)มีระยะทางประมาณ 18.90กิโลเมตร ส่วนเส้นทางด้านตะวันออก (C) มีระยะทางประมาณ 21.19 กิโลเมตรล่าสุดอยู่ระหว่างการนำเสนอทล.เร่งออกแบบรายละเอียดและเสนอของบประมาณในปี 2561-2562 ต่อรัฐบาลเพื่อนำไปดำเนินโครงการต่อไปคาดว่าจะใช้งบประมาณราว 1,500 ล้านบาท

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,254 วันที่ 20 - 22 เมษายน พ.ศ. 2560


จราจร พนัสนิคม ทางเลี่ยง