ทีโอที ย้ำคลื่น 2300 MHz จะสร้างประโยชน์ ขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0

19 April 2017


นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที เปิดเผยว่า การดำเนินธุรกิจบริการสื่อสารไร้สายคลื่นความถี่ 2300 MHz จำนวน 60 MHz ของ ทีโอที ซึ่งมีบริษัทที่สนใจยื่นแผนธุรกิจ รายละเอียดการขยายโครงข่ายและผลตอบแทนในการเป็นคู่ค้าการให้บริการไร้สายคลื่นความถี่ 2300 MHz จำนวน 6 ราย คือ 1.บริษัท ไฮมีเดีย เทคโนโลยี จำกัด 2.บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด 3.บริษัท โมบาย แอลทีอี จำกัด 4. บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด 5. บริษัททานตะวัน เทเลคอมมูนิเคชั่น จำกัด และ 6. TUC RMV for 2300 MHz Consortium โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการของบริษัทที่ปรึกษา คือ บริษัท เดเทคอน เอเชีย-แปซิฟิค จำกัด และ บริษัท ไพร์มสตรีท แอดไวเซอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อประเมินด้านเทคนิค ด้านการลงทุนและผลตอบแทน และด้านกฎหมาย ซึ่งจะพิจารณาจากคุณภาพของข้อเสนอด้านเทคนิคและด้านการลงทุนและผลตอบแทน โดยจะคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ดีที่สุดเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการเจรจาต่อไป

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ ทีโอที ยังมิได้รับรายงานผลการคัดเลือกจากที่ปรึกษา สำหรับขั้นตอนหลังจากที่บริษัทที่ปรึกษาส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจะเป็นขั้นตอนของคณะกรรมการเจรจา ซึ่งมีกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที เป็นประธานกรรมการเจรจาฯ โดยจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน และสรุปนำเสนอคณะกรรมการ บมจ.ทีโอที เพื่อพิจารณา ก่อนจัดส่ง สคร. กสทช. และสำนักงานอัยการสูงสุด พิจารณาตามกระบวนการต่อไป

ทั้งนี้ การให้บริการไร้สายคลื่นความถี่ 2300 MHz เป็นหนึ่งในแผนธุรกิจที่ ทีโอที ให้ความสำคัญและเร่งดำเนินการเพื่อให้สามารถบริการได้ภายในปี 2560 โดยจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดไว้ โดยบริการไร้สายคลื่นความถี่ 2300 MHz จะเป็นประโยชน์ให้กับประเทศในการขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเท่าเทียมและทั่วถึงในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของประชาชนตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน สร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน และรวมถึงการสร้างรายได้ให้กับ ทีโอที เพื่อให้องค์กรมีศักยภาพ มีความเข้มแข็ง และสามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน


ทีโอที TOT คลื่น 2300 MHz