เซเว่นฯร่วมป.ป.ส.ส่งเสริมเยาวชนเรียนรู้ธรรม

18 April 2017


ซีพี ออลล์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) กระทรวงยุติธรรม จัดกิจกรรม เยาวชนอาสาจากโรงเรียน 10 แห่ง ในกรุงเทพมหานคร ร่วมฟังธรรมบรรยาย ในโครงการ เรายกวัดมาไว้ที่ เซเว่นฯ สัญจร “ธรรมสู่เยาวชน” หัวข้อ “สร้างภูมิคุ้มกันวัยใสในยุคดิจิทัล” โดย พระครูปลัดบัณฑิต อินฺทเมธี (สิทธิพล) วัดสังข์กระจายวรวิหาร กรุงเทพฯ

 

ในการบรรยายพระครูปลัดบัณฑิต กล่าวว่า เวลาที่มีประโยชน์นั้นเกิดจากเวลาที่เยาวชน ได้หมั่นสร้างกุศล ซึ่งเป็นการตั้งใจทำความดีอย่างเสมอต้นเสมอปลาย จงอย่า “คืนความรู้” เช่นเดียวกับเมื่อออกจากห้องเรียนอย่า “คืนความรู้ครู”เพราะความรู้นี้เป็นความรู้ จากธรรมะ หรือ ธรรมชาติที่สามารถนำไปปรับใช้ ได้กับทุกสภาพแวดล้อมให้ดีได้ หนึ่งในหลักสำคัญของหัวใจพระพุทธศาสนา คือ อัตตา หิ อัตตโน นาโถ คือให้พึ่งตนเองให้ได้ สร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเอง ด้วยการมีศีล 5 เป็นหลัก และยังต้องมีคุณสมบัติ 5 ประการ ให้เกิดปัญญาครบวงจร คือ

1.ความอดทน เป็นคุณสมบัติของนั กต่อสู้

2.ความรู้  เป็นคุณสมบัติของนักปราชญ์

3.ความสามารถ  เป็นคุณสมบัติ ของนักประกอบกิจการงาน

4.ความมีระเบียบทุกชนิดเป็นคุ ณสมบัติของผู้ดี

5.ความกตัญญูกตเวที เป็นคุณสมบั ติและเครื่องหมายแห่งความดี

เมื่อใดที่หมั่นเพียรเจริญในศีล 5 และปฏิบัติดี 5 ประการ ย่อมทำให้มีวัคซีนเป็นภูมิคุ้ มกันสามารถจัดการปัญหาที่ผ่ านเข้ามาในชีวิตได้

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น กล่าวว่า ท่ามกลางความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว การสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนเติบโตอย่างเข้มแข็งในสังคมที่มีเครื่องไม้เครื่องมือทางเทคโนโลยี เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน เป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเทคโนโลยีเหล่านี้ มีผลต่อเด็กทั้งด้านอารมณ์ และการเรียนรู้ โดยเฉพาะในยุคสมัยนี้สิ่งรอบตัวถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี โดยเฉพาะสมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต อุปกรณ์เหล่านี้ อาจจะช่วยสร้างความสุขและให้ ความรู้ต่างๆ แก่เยาวชน แต่จะต้องเรียนรู้อย่างเหมาะสม และเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองควรให้ ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง จึ งจำเป็นอย่างยิ่งที่เยาวชนจะต้ องมีภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่าทันในการใช้เครื่องมือสื่อสารยุคใหม่ โดยนำธรรมะไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ ให้เยาวชนได้มี สติ ปัญญา รู้เท่าทัน และสามารถแยกแยะสิ่งถูกผิดในการใช้สื่อออนไลน์ในยุคดิจิทัล

ในมุมของเยาวชนอาสามาบวชเณรครั้งนี้  เด็กชายอภิชาติ ใจดี ชั้นป.3 โรงเรียนวัดสุวรรณาราม จ.กรุ งเทพฯ กล่าวว่า อยากบวชเป็นเณรเพื่อพ่อแม่จะได้ บุญ แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ บวชไม่ถึง 1 เดือน แต่ก็ตั้งใจบวชเพื่อบุญจะได้ ทำให้พ่อกับแม่มีความสุข สำหรับธรรมะที่ทำให้มีความสุขคือไตรลักษณ์ที่พระอาจารย์สอนให้ มีศีล สติ และปัญญา เพราะเมื่อปัญหาใดๆ เข้ามาก็จะแก้ได้ง่ายๆ เช่นเดียวกับ เด็กชายบารมี หาดอน ชั้น  ป.4 โรงเรียนร่องคำวิทยานุกุลจ.กรุงเทพฯ บอกว่า ตั้งใจมาบวชเพื่อใช้เวลาว่างช่ วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์ และธรรมะเป็นเรื่องสนุก ได้ความรู้ อยากจะนำไปใช้ให้มีสมาธิ ในการเรียน มีศีล และมีความอดทนมากขึ้น

ขณะที่อุบาสิกาจิตอาสาที่มารวมฟังธรรมบรรยายในค่าย เด็กหญิงเสาวภา แสนมาตย์ ชั้นม.2 โรงเรียนบ้านร่องคำ ต.ป่าสังข์. อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด เล่าว่า เคยเป็นเด็กที่ไม่ค่อยเข้าเรียน แต่เมื่อได้มาฟังธรรมะ ก็รู้สึกว่าต้องมีความเพียร และความอดทน หมั่นทำความดี ตั้งใจเล่าเรียนหนังสือ ก็จะทำให้ชีวิตมีความสุขกับการเรียน

สำหรับการส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เป็นหนึ่งในนโยบายของเซเว่น อีเลฟเว่น ที่ดำเนินการผ่านกิจกรรมต่างๆ โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่ นฯ” เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ เผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องกว่า 21 ปี ตั้งแต่ปี 2540 มีการจัดบรรยายธรรมะรวมกว่า 1,000 ครั้ง  เพื่อให้พนั กงานและประชาชนทั่วไปเข้าฟั งธรรมบรรยาย สำหรับสถานศึกษาที่สนใจร่วมโครงการ เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร “ธรรมสู่เยาวชน” สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2677-1628 หรือ [email protected] co.th


ซีพี ออลล์ เซเว่น อีเลฟเว่น