5 ตุลาการศาลรธน.พ้นเก้าอี้พ.ค.

18 April 2017


ในเดือนพฤษภาคมนี้ มีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 5 คน จะต้องพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ 70 ปี ประกอบด้วย ตุลาการที่มาจากสายศาลยุติธรรม โดยการคัดเลือกของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา จำนวน 3 คน คือ นายนุรักษ์ มาประณีต นายชัช ชลวร และนายบุญส่ง กุลบุปผา ตุลาการที่มาจากสายศาลปกครอง 1 คน คือ นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี และที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ 1 คน คือ นายจรัญ ภักดีธนากุล

ส่วนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ที่ยังคงอยู่ในตำแหน่งต่อไปประกอบด้วย นายนครินทร์เมฆไตรรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์ นายปัญญา อุดชาชนผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์

นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์และนายวรวิทย์ กังศศิเทียม จากที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุด
อย่างไรก็ดี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีคำสั่งตามมาตรา 44 ออกมารองรับการพ้นตำแหน่งในครั้งนี้ ก่อนที่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ ดังนี้

คำสั่งที่ 23/2560 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาความต่อเนื่องของผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หัวหน้าคสช.อาศัยอำนาจมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว พ.ศ.2557 กรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับพ้นจากตำแหน่ง หรือจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระภายใน 180 วัน นับแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ ให้ดำเนินการคัดเลือกหรือสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งดังกล่าวแทน ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน และให้ได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาภายใน 45 วัน

ขณะเดียวกันกรณีผู้พ้นจากตำแหน่งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์อื่น ให้ดำเนินการคัดเลือกภายใน 45 วัน เมื่อดำเนินการคัดเลือกแล้วเสร็จให้เสนอรายชื่อไปยัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบใน 15 วัน กรณีเห็นชอบต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

จากนั้นประธาน สนช.นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญ และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ กรณีที่ทรงโปรดเกล้าฯแต่งตั้งแล้ว แต่ยังมีผู้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดให้ถือว่าศาลรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเท่าที่มีอยู่ และให้ดำเนินการตามหน้าที่ไปพลางก่อนและให้ดำเนินการคัดเลือกหรือสรรหาให้ครบถ้วนต่อไป ซึ่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ได้รับแต่งตั้งให้มีวาระ 7 ปี นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,253 วันที่ 16 - 19 เมษายน พ.ศ. 2560