“อาคม”หารือความมือรถไฟไทย-จีน

9 April 2017


นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายหวัง เสี่ยวเทา รองผู้อำนวยการคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติของจีน เป็นประธานร่วมการประชุมกลุ่มย่อยระดับรัฐมนตรีเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในโครงการความร่วมมือที่ฝ่ายไทยและฝ่ายจีนรับผิดชอบ หลักการของเงื่อนไขทั่วไปของร่างสัญญา 2 และรายละเอียดสำหรับเริ่มต้นการก่อสร้างระยะแรกของโครงการฯ โดยมี นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร นายวีรพล ปานะบุตร อัยการอาวุโส  นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อน การรถไฟแห่งประเทศไทย นายพรภพ อ่วมพิทยา กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง นายเชิดเกียรติ อัตถากร รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงการต่างประเทศ และคณะกรรมการร่วมฝ่ายจีน เข้าร่วมการประชุม ในวันที่ 9 เมษายน 2560 ณ เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน


อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รถไฟไทย-จีน